Strategia Powiatu 2021-2035

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU
POWIATU GLIWICKIEGO
NA LATA 2021 – 2035

 

Plan działań. Okres obowiązywania „Strategii Rozwoju Powiatu Gliwickiego na lata 2005 – 2020” zakończył się i powstaje pytanie o kontynuację w postaci dokumentu na następny okres planistyczny. Ze względu na liczne zmiany uregulowań prawnych i faktycznych należy zdecydować w jakim zakresie nowy dokumenty powinien zostać przygotowany.

Z uwagi na przedstawioną powyżej argumentację zdecydowano o przeprowadzeniu diagnozy strategicznej sytuacji obecnej siłami własnymi Urzędu. Taka diagnoza następnie zostanie wykorzystana przy tworzeniu Raportu o stanie powiatu w pierwszym półroczu, a następnie będzie służyła jako punkt wyjścia do zaplanowania kompaktowego dokumentu w postaci Strategicznych kierunków rozwoju Powiatu Gliwickiego na lata 2021-2035. Taki dokument będzie poprzedzony przeglądem innych istniejących dokumentów planistycznych w Powiecie, co pozwoli po raz pierwszy na syntetyczne ujęcie planów rozwojowych rozproszonych po różnych dokumentach. Przy takim podejściu na dalszym etapie prac byłoby także możliwe zaplanowanie zadań / przedsięwzięć / projektów rozwojowych właściwych dla późniejszych etapów wdrażania Strategicznych kierunków rozwoju. I to działanie posiadałoby także walor kompilacji działań wykonawczych rozproszonych po różnych dokumentach.

Jeśli takie działanie wydawałoby się mniej ambitne, niż poprzednio tworzone tradycyjne strategie, bądź zaistniałaby potrzeba zaangażowania powiatu w określone działania branżowe (np. produkcja energii ze źródeł odnawialnych), to można przyjąć postulat przystąpienia Powiatu Gliwickiego w pracach nad tworzeniem innych dokumentów planistycznych, w szczególności na szczeblu subregionalnym.
 
Podstawy prawne. Podstawą do podejmowania decyzji w sprawach planowania strategicznego są głównie dwa akty prawne. Ustawa o samorządzie powiatowym i Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Niebezpośrednio na kształt planowania na naszym powiatowym poziomie wpływają ustalenia podejmowane na wyższych szczeblach planowania operacyjnego, związanego z absorbcją środków zewnętrznych. Zgodnie z tą optyką powiat uczestniczy, bądź buduje swoje branżowe strategie i plany rozwoju (polityka społeczna, plan budowy dróg, itp.).
 
Należy także zauważyć, że europejską jednostką planistyczną, wprowadzoną przez EuroStat (europejski Urząd Statystyczny), dla celów absorpcji środków europejskich, jest NUTS, czyli skrót od nazwy fr. Nomenclature des unites territoriales statistiques. W tym podziale brak jest szczebla powiatowego, a jedynie jest szczebel subregionalny NUTS 3 odpowiadający zgrupowaniu kilku powiatów z wymogiem 150 do 800 tysięcy ludności. Kolejnym szczeblem NUTS 4 jest od razu szczebel gminny.

Poland PL Macroregions (Makroregiony) 7 Voivodeships (Masovian Voivodeship split into two) 17 Subregions (Podregiony) 73 Municipalities (gminy) 2,478

Przedstawiona powyżej sytuacja powinna przy okazji zasugerować samorządowców szczebla powiatowego co do przyszłości istnienia samorządu średniego szczebla w podziale administracyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Ramy czasowe. Idealny byłby dokument na okres do 2050 roku (30 lat), co odpowiada najczęstszej perspektywie czasowej różnych planów strategicznych, lecz w przypadku podmiotu planującego rozwój, jaki stanowi POWIAT, okres ten stanowiłby zbyt duże wyzwanie ze względu na potrzebę solidnego zaplecza naukowego dla przeprowadzenia przyszłościowych studiów (foresight, rozwój przyśpiesza, warunki nieciągłości) planistycznych i strategicznych, co przełożyłoby się na duże koszty. Okres krótszy natomiast jest mniej ambitny i bardziej zbliżony do planu niż do strategii, tym samym bardziej przewidywalny, łatwiejszy do zaplanowania. Dlatego proponuje się perspektywę lat 2021-2035 (15 lat), która rozciąga się przez 3 kadencje samorządowe, obejmie rok 2030, który jest horyzontem dla wielu działań planistycznych krajowych i regionalnych (np. Zrównoważona Europa 2030, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z perspektywą do roku 2030, Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego 2030, Umowa Partnerstwa na lata 2021-2027), oraz pozwoli władzom ukonstytuowanym po wyborach w roku 2033 na spokojne przygotowanie się do kontynuacji działań planistycznych w dalszej perspektywie.
 
Zaplecze kadrowe. Sekretariat planowania rozwoju znajduje się w Biurze Rozwoju i Informacji w Starostwie Powiatowym w Gliwicach. Kierownikiem tego sekretariatu jest p. Piotr Szołtysek – p. o. Kierownika Biura.
W przygotowaniu nowego dokumentu, a przede wszystkim w dostarczaniu danych będą brały udział osoby z gmin, które zostały wyznaczone przez ich przełożonych.
Do każdego obszaru diagnostycznego (około 16 obszarów), a także do części planistycznej będzie przydzielony jeden ekspert. Dodatkowo może zaistnieć potrzeba zaangażowania na koniec powstania dokumentu jednego eksperta – recenzenta.
Należy również poinformować o tym, że przedstawiciele Urzędu korzystają ze szkoleń i dyskusji nad przygotowywaniem dokumentów strategicznych w jednostkach samorządu terytorialnego. Wyniki i ustalenia z tych rozmów mogą bezpośrednio modyfikować przyjęte na poziomie powiatu ustalenia.
 
Etapy pracy.
Pierwszym etapem prac nad nową strategią będzie zebranie danych i ich analiza, co pozwoli na zdiagnozowanie sytuacji w powiecie gliwickim. W tym celu sporządzona zostanie diagnoza społeczno-gospodarcza powiatu gliwickiego wraz z analizą benchmarkingową. Zostaną tutaj pokazane przemiany, jakie zaszły w latach 2000 – 2020 w powiecie gliwickim i porównanie wyników z wybranymi powiatami położonymi w pobliżu dużych ośrodków miejskich.
W celu poznania opinii mieszkańców powiatu gliwickiego na temat obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej powiatu oraz zweryfikowania opinii, potrzeb i pomysłów związanych z przyszłością powiatu, zostanie przeprowadzona ankieta internetowa.

Kolejnym krokiem będzie analiza, na podstawie diagnozy, mocnych i słabych stron powiatu gliwickiego oraz towarzyszących mu szans i zagrożeń, w podziale na obszary tematyczne.
W dalszej kolejności nastąpi określenie celów strategicznych, oraz kierunków działań, których podjęcie i realizacja przyczyni się do osiągnięcia zakładanego stanu powiatu gliwickiego w perspektywie długookresowej.

Następnym krokiem będzie stworzenie podstaw systemu zarzadzania wdrażaniem strategii. W dokumencie zostaną określone podstawowe zasady, których zastosowanie umożliwi najskuteczniejszą realizację zapisów dokumentu. Ważnym elementem będzie tutaj wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację strategii oraz potencjalnych partnerów w realizacji poszczególnych zadań.

Ważnym elementem strategii będzie określenie sposobu, który umożliwi sprawdzenie skuteczności podejmowanych działań. W tym celu do poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych zostaną przypisane wskaźniki, których monitorowanie pozwoli na określenie prawidłowości kierunku zachodzących zmian.
Ostateczny kształt dokumentu strategii zostanie poddany ocenie i opinii mieszkańców powiatu gliwickiego poprzez zorganizowanie konsultacji społecznych. Ich forma jest do decyzji w przyszłości.

Formalne rozpoczęcie prac nad Strategią Powiatu Gliwickiego na lata 2021-2035 nastąpi z chwilą przyjęcia Uchwały Zarządu Powiatu Gliwickiego w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Diagnozy Strategicznej Powiatu Gliwickiego na lata 2021 – 2035.
Właściwa dla spraw strategii, Komisja Rady Powiatu Gliwickiego, rozpocznie pracę nad projektem strategii w miesiącu październiku 2021 roku, zaś Rada Powiatu Gliwickiego otrzyma projekt strategii pod obrady w listopadzie 2021 roku .

 

Ankieta na temat polityki rozwoju realizowanej w Powiecie Gliwickim [DO POBRANIA]

Ankieta [pobierz]

 

Facebook