Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19

Projekt grantowy realizowany w skali całego kraju (planuje się objęcie wsparciem ponad 1 300 podmiotów) na podstawie umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadaniem projektu jest  ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów
i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz domów pomocy społecznej.
 
W powiecie gliwickim projekt realizowany jest na mocy umowy z  Narodowym Funduszem Zdrowia- Śląskim Oddziałem Regionalnym w Katowicach i obejmuje wsparciem domy pomocy społecznej, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym czyli "Ostoja" w Sośnicowicach i "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej.

Okres realizacji projektu: 01.05 – 31.12.2020 r.
 
Wartość grantu przyznanego Powiatowi Gliwickiemu:
  • dla Domu Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach: 32 055,79
  • dla Domu Pomocy Społecznej "Zameczek" w Kuźni Nieborowskiej: 46 850,65
Środki grantu przeznaczone są na
  • wypłatę dodatków do wynagrodzenia dla pielęgniarek, które – ze względów bezpieczeństwa
    i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy;
  • dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu
    i mieszkańców DPS.