Zagraniczne staże sposobem na europejską karierę zawodową

       
Projekt realizowany w ramach IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej).

Okres realizacji projektu: 31.12.2015 – 30.12.2017 r.
Wartość projektu: 594 445,00 zł

Główne cele projektu to wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkoły, służące zwiększeniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia oraz odpowiednie przygotowanie uczestników projektu do potrzeb europejskiego rynku pracy poprzez podniesienie ich kompetencji kluczowych
tj. m. in. kompetencji językowych ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego.

W ramach projektu 64 uczniów Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie (technik obsługi turystycznej, technik spedytor, technik ekonomista, technik informatyk) odbędzie 3-tygodniowe (w okresie wakacji oraz w styczniu 2017 r.) staże w Hiszpanii (Granada, Kordoba).
Facebook