Wsparcie na starcie

    

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.6  "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018 r. - 31.12.2020 r.

Wartość projektu: 1 793 520 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 1 524 420 zł)
Realizator projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
 
Cel projektu:
Wzrost zdolności do zatrudnienia 120 uczestników projektu (w tym co najmniej 45 osób niepełnosprawnych)
z terenu powiatu gliwickiego - osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.
 
Realizacja projektu obejmuje działania służące zapobieganiu wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej uczestników.
Zaplanowano wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe
i zdrowotne.
 
Planowane efekty:  zakłada się, że po zakończeniu projektu 42 osoby uzyskają nowe kwalifikacje, 29 osób będzie poszukiwało pracy, a 8 podejmie pracę.
Facebook