Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID-19

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym dofinansowany ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego)

Okres realizacji projektu: 30.07.2020 – 30.11.2020 r.
Wartość projektu: 340 710,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 287 150,39 zł, budżet państwa: 53 559,61 zł)
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach na rzecz rodzinnego domu dziecka i rodzin zastępczych
 
Celem projektu jest dofinansowanie realizacji potrzeb dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. W ramach realizacji projektu przewidziano zakup komputerów przenośnych wraz z akcesoriami oraz zakup środków ochrony indywidualnej (płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, maseczki ochronne, rękawiczki ochronne) dla rodzinnego domu dziecka oraz rodzin zastępczych z terenu Powiatu Gliwickiego.
Facebook