Utworzenie pracowni nauki zawodów technik logistyk i technik spawacz w szkołach powiatowych

     
Projekt realizowany w ramach poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
Okres realizacji projektu: 3 sierpnia 2020 – 31 grudnia 2021 r.
Wartość projektu: 1 870 337,00 zł (w tym wartość dofinansowania: 1 512 733,11 zł)
 
Przedmiotem projektu jest utworzenie pięciu pracowni do nauki zawodu w trzech zespołach szkół na terenie powiatu gliwickiego, w tym:
- technik logistyk: dwie pracownie w ZS im. M. Konopnickiej w Pyskowicach i jedna w ZS im. I.J. Paderewskiego w Knurowie;
- technik spawacz: dwie pracownie w ZSZ Nr 2 w Knurowie.
W ramach dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych dla ZS im. I.J. Paderewskiego zostanie zakupiony schodołaz (zakup stanowi wydatek niekwalifikowalny).
W ramach projektu zostanie również zakupione niezbędne wyposażenie specjalistyczne wszystkich pięciu pracowni. Wyposażenie zgodne będzie z rekomendowanym przez ORE wyposażeniem pracowni
i warsztatów szkolnych dla danego zawodu opracowanym na potrzeby Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 / nową podstawą programową.

Celem bezpośrednim projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk oraz technik spawacz w trzech placówkach objętych projektem.
Cele pośrednie to m.in.:
- stworzenie 5 nowoczesnych pracowni komp. wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie
w tym oprogramowanie zawodowe;
- stworzenie odpowiednich warunków kształcenia w zawodach: technik logistyk i technik spawacz;
- poprawa jakości kształcenia w szkołach objętych projektem;
- rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy;
- dopasowanie warunków i zakresu kształcenia zawodowego w szkołach do realnych warunków pracy
u potencjalnych pracodawców,
- podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki utworzeniu nowych zawodów i nabyciu nowych, nieoferowanych dotąd przez placówki umiejętności i kwalifikacji;
- przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół zawodowych;
- poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gliwickiego;
- polepszenie wizerunku powiatu gliwickiego.
Facebook