"Restart" - Program Aktywności Lokalnej

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 9.1.5  "Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021 - 31.12.2022 r.
Wartość projektu: 1 556 382,44 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 1 322 925,07 zł)
Realizator projektu:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach
 
Głównym celem jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców z terenu powiatu gliwickiego poprzez realizację w formie Programu Aktywności Lokalnej wsparcia związanego z aktywną integracją, działaniami środowiskowymi oraz pracą socjalną i reintegracją (praca animatorów lokalnych, wsparcie doradcze, szkoleniowe, trenerskie, warsztatowe, edukacyjne, zdrowotne, środowiskowe).
 
Grupę docelową stanowić będą 72 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:
  • osoby z niepełnosprawnością, w tym o lekkim, znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (25 os.);
  • wychowankowie rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo–wychowawczych (47 os.).
Facebook