Modernizacja i rozbudowa pracowni informatycznych wraz ze stworzeniem ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie


Projekt realizowany w ramach poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 29.06.2015 – 31.10.2017 r.
Wartość projektu: 724 412,22 zł (w tym wartość dofinansowania: 559 507,28 zł)

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów ZS im. I. J. Paderewskiego w Knurowie (Technikum nr 1) w zakresie kluczowych na dzisiejszym rynku pracy technologii informacyjnych i komunikacyjnych poprzez:
- poprawę standardu i wyposażenia pracowni informatycznych w przedmiotowej placówce;
- poprawę warunków i jakości kształcenia w 5 oferowanych przez szkołę zawodach;
- stworzenie w placówce profesjonalnego ośrodka egzaminacyjnego dla zawodu technik informatyk;
- rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy;
- podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki nabyciu nowych, nieoferowanych dotąd przez placówkę umiejętności i kwalifikacji;
- przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych;
- poprawę jakości życia mieszkańców powiatu gliwickiego;
- polepszenie wizerunku powiatu wśród mieszkańców oraz inwestorów.
 
Dzięki realizacji projektu uczniowie wszystkich kierunków Technikum nr 1 Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie otrzymają możliwość kształcenia się na nowoczesnym sprzęcie komputerowym w atrakcyjnych, zmodernizowanych salach lekcyjnych. W ramach projektu zostaną zmodernizowane 4 pracownie informatyczne oraz powstanie profesjonalny ośrodek egzaminacyjny dla zawodu technik informatyk. Utworzona zostanie nowoczesna serwerownia wraz z systemem okablowania strukturalnego i siecią bezprzewodową obejmująca cały budynek szkoły.

Artykuły poświęcone projektowi:
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/w-szkolach-trwaja-remonty.html
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/coraz-lepsze-szkoly-zawodowe.html
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/nowe-pracownie-w-paderku-i-nie-tylko.html
Facebook