Mistrzowie planowania – modernizacja i doposażenie pracowni do nauki zawodu technik logistyk i technik spedytor w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach


Projekt realizowany w ramach poddziałania 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 08.07.2019 – 15.12.2020 r.
Wartość projektu: 772 357 PLN, w tym wartość dofinansowania z EFRR – 542 012 PLN
Cele projektu:
Celem bezpośrednim niniejszego projektu jest zwiększenie kompetencji uczniów kształcących się na poziomie technikum w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.
Cele pośrednie projektu to m.in.:
  • stworzenie 2 nowoczesnych pracowni komputerowych wyposażonych w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie;
  • stworzenie odpowiednich warunków kształcenia w zawodach: technik logistyk i technik spedytor;
  • poprawa jakości kształcenia w ZSMK;
  • rozwijanie nowoczesnego kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy;
  • dopasowanie warunków i zakresu kształcenia zawodowego w szkole do realnych warunków pracy u potencjalnych pracodawców;
  • podniesienie kwalifikacji absolwentów dzięki utworzeniu nowych zawodów i nabyciu nowych, nieoferowanych dotąd przez placówkę umiejętności i kwalifikacji;
  • przeciwdziałanie bezrobociu wśród absolwentów szkół zawodowych;
  • poprawa jakości życia mieszkańców powiatu gliwickiego;
  • polepszenie wizerunku powiatu.
Facebook