Kształcimy z pasją - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów i uczennic Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach


Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 1.09.2019 – 25.06.2021 r.
Wartość projektu: 289 435,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 246 019,75 zł)
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej realizowanej
w Liceum Ogólnokształcącym w Pyskowicach wchodzącym w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej
w Pyskowicach w powiązaniu z rozwojem wśród 99 uczniów i uczennic kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, w tym kreatywności, innowacyjności, umiejętności pracy w grupie oraz umiejętności kreowania własnego rozwoju edukacyjno – zawodowego. Stan ten zostanie osiągnięty poprzez:
-organizację dodatkowych zajęć dydaktycznych z matematyki, przedmiotów przyrodniczych oraz języków obcych, a także doradztwa edukacyjno – zawodowego;
-doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK;
-rozwój kompetencji zawodowych 10 nauczycielek.
Facebook