KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 02.10.2017 – 28.06.2019 r.
Wartość projektu: 837 525,00 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 711 896,25 zł)
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach

Celem projektu jest poprawa efektów kształcenia ogólnego w szkołach (LO, technikach, szkołach podstawowych i gimnazjach specjalnych), prowadzonych przez Powiat Gliwicki poprzez
- objęcie 530 uczniów tych szkół wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych - w formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, wspierających indywidualizację pracy z uczniem niepełnosprawnym-i nabycie kompetencji przez 420 uczniów;
- doposażenie pracowni przedmiotowych w 4 szkołach, a wszystkich szkół - w sprzęt i pomoce dydaktyczne m.in. TIK, służące do pracy metodą eksperymentu i/lub wspomagania rozwoju uczniów niepełnosprawnych;
- doskonalenie zawodowe 6 nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu lub efektywnego wykorzystywania narzędzi TIK do pracy z uczniem.

Planowane efekty projektu to:
•    rozwinięcie dzięki projektowi kompetencji kluczowych u 420 uczniów;
•    doposażenie pracowni w 4 szkołach: pracowni chemicznej w LO w Zespole Szkół im. Paderewskiego w Knurowie, pracowni chemicznej w LO w Zespole Szkół nr 2 w Knurowie, pracowni biologicznej i chemicznej w LO w Pyskowicach oraz pracowni do nauczania przyrody/biologii w Szkole Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Knurowie;
•    doposażenie wszystkich zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki w sprzęt technologii informacyjno-komunikacyjnych;
•    nabycie nowych kwalifikacji lub kompetencji przez 6 nauczycieli objętych projektem.  

Artykuły poświęcone projektowi:
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/szkolna-korona.html
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/uczniowie-juz-w-szkolnych-lawkach.html
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/edukacja-z-dofinansowaniem-ue.html
Facebook