KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiegoProjekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 19.08.2019 – 11.11.2021 r.
Wartość projektu: 381 377,50 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 324 170,87 zł)
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie

Celem projektu jest poprawa efektów kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym, technikum (Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie) i szkole podstawowej specjalnej (Zespół Szkół Specjalnych
w Knurowie), dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez:
-objęcie 295 uczniów tych szkół wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych - w formie dodatkowych zajęć z zakresu matematyki, nauk przyrodniczych, języków obcych, doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz zajęć terapeutycznych i wyrównawczych, wspierających indywidualizację pracy z uczniem niepełnosprawnym i nabycie kompetencji przez 250 uczniów;
-doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
-podniesienie kompetencji zawodowych 7 nauczycieli.

REKRUTACJA:
Regulamin udziału w projekcie "KORONA BIS czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego"
Facebook