Grafika cyfrowa inwestycją w przyszłośćProjekt realizowany w ramach poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 02.01.2019 – 31.03.2021 r.
Wartość projektu: 159 387,50 zł (w tym: wartość dofinansowania z UE: 135 479,37 zł; wartość dofinansowania z budżetu państwa 15 938,75 zł)

Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów Technikum w Knurowie w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, dla której Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, poprzez wsparcie udzielone 20 uczniom - w tym dodatkowe zajęcia z zakresu specjalistycznego kształcenia zawodowego, certyfikowane kursy/szkolenia, doradztwo zawodowe, udział 10 uczniów w stażach zawodowych u pracodawców, umożliwienie uczniom spotkań z pracodawcami, doposażenie szkolnej pracowni nauki zawodu oraz podwyższenie kwalifikacji i kompetencji 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Realizacja projektu obejmuje również
•    podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów przez udział w zajęciach specjalistycznych w szkołach
i certyfikowanych kursach nadających uprawnienia zawodowe oraz poprzez doradztwo zawodowe;
•  aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu podczas kursów.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni nauki zawodu pozwalające na kształcenie
w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Planowane efekty projektu to:
•    wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 20 uczniów powiatowych szkół zawodowych, w tym w przypadku 10 uczniów poprzez ich udział w dodatkowych stażach zawodowych,
•    podniesienie kwalifikacji lub kompetencji  2 nauczycieli kształcenia zawodowego, •    doposażenie 1 szkoły w sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia zawodowego.

REKRUTACJA:
Regulamin rekrutacji i udziału obowiązujący od 02.2019
Regulamin udziału obowiązujący od 09.2019
Facebook