Dobre wykształcenie - lepsza praca
Projekt realizowany w ramach poddziałania 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 25.09.2017 – 29.11.2020 r.
Wartość projektu: 2 255 865,99 zł (w tym wartość dofinansowania z UE: 1 917 486,09 zł)
Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach

Celem projektu jest wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów techników, szkoły branżowej I st. i szkół przysposabiających do pracy, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, przez poprawę jakości edukacji w tych szkołach. Elementem projektu będzie zacieśnienie współpracy szkół z pracodawcami w celu lepszego przygotowania uczniów do potrzeb lokalnego rynku pracy. Współpraca będzie polegała na organizacji dodatkowych staży dla uczniów szkół i nauczycieli zawodu, na prowadzeniu w szkołach specjalistycznych warsztatów i wykładów z zakresu edukacji zawodowej, zaznajamiających jednocześnie uczniów z realiami poszukiwania, a potem świadczenia pracy w poszczególnych branżach, a także umożliwieniu uczniom zapoznania się z przedsiębiorstwami podczas wizyt studyjnych.

Realizacja projektu obejmuje również
•    podniesienie kwalifikacji i umiejętności uczniów przez udział w zajęciach specjalistycznych w szkołach i certyfikowanych kursach nadających uprawnienia zawodowe oraz poprzez doradztwo zawodowe;
•  aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli zawodu podczas kursów/studiów podyplomowych.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni nauki zawodu pozwalające na kształcenie w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy - doposażone będą m.in. pracownie informatyczne, pracownia techniczno-pomiarowa, pracownie do kształcenia z zakresu kucharstwa, obsługi hotelowej, obróbki drewna i prac budowlanych oraz ogrodnictwa i florystyki.

Planowane efekty projektu to:
•    wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 369 uczniów powiatowych szkół zawodowych, w tym w przypadku 209 uczniów poprzez ich udział w dodatkowych stażach zawodowych,
•    podniesienie kwalifikacji lub kompetencji  6 nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawodu
•    doposażenie 5 szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia zawodowego.  

Artykuły poświęcone projektowi:
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/dobre-wyksztalcenie-lepsza-praca-pl.html
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/edukacja-z-dofinansowaniem-ue.html
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/witajcie-uczniowie.html
http://www.starostwo.gliwice.pl/aktualnosci-pl/najlepsza-szkola-podstawowa-na-slasku.html
 
Facebook