Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS

realizowany w ramach poddziałania 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji projektu: 01.09.2020 r.– 15.10.2022 r.
Wartość projektu: 2 087 964 zł (w tym wartość dofinansowania 1 983 565,80 zł, z czego z Unii Europejskiej: 1 774 769,40 zł)

Realizatorzy projektu:
Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. I.J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach

Przedmiotem projektu Dobre wykształcenie - lepsza praca BIS” będą działania mające na celu wzrost efektywności kształcenia zawodowego w szkołach, dla których Powiat Gliwicki jest organem prowadzącym, dzięki czemu nastąpi wzmocnienie zdolności do zatrudnienia absolwentów tych szkół.
Projektem zostaną objęte poniższe szkoły:
  • Technikum w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie;
  • Technikum i Szkoła Branżowa I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
    w Knurowie;
  • Technikum w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.
Wsparcie projektowe otrzyma ok. 455 uczniów oraz 13 nauczycieli.
Projekt zakłada
- podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych uczniów poprzez udział
w stażach, kursach i szkoleniach, dodatkowych zajęciach z zakresu kształcenia zawodowego organizowanych w szkołach oraz doradztwo zawodowe, obejmujące również wizyty studyjne u lokalnych pracodawców, na targach branżowych i uczelniach;
- rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów oraz ich umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (z zakresu matematyki, języków obcych, ICT, przedsiębiorczości, umiejętności społecznych);
- aktualizowanie wiedzy nauczycieli zawodu i podnoszenie ich kwalifikacji poprzez udział
w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych;
- doposażenie pracowni szkolnych pozwalające na kształcenie zawodowe w warunkach odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

Planowane efekty projektu to:
  • wzmocnienie zdolności do zatrudnienia 151 uczniów poprzez ich udział w dodatkowych stażach uczniowskich u lokalnych pracodawców,
  • rozwój kompetencji kluczowych/umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u minimum 80 spośród 100 uczniów biorących udział w zajęciach rozwijających te kompetencje/kwalifikacje;
  • podwyższenie umiejętności i kompetencji co najmniej  11 nauczycieli przedmiotów zawodowych spośród 13 uczestniczących w ramach projektu w szkolenia/kursach/studiach podyplomowych;
  • doposażenie 4 szkół w sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające wysoką jakość kształcenia zawodowego.
Regulamin udziału projekcie
Klauzula informacyjna dla opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników projektu
Facebook