Budowa platformy usług z zakresu e-zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego

Projekt realizowany w ramach działania 2.1 "Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
 
Okres realizacji projektu: 30 kwietnia 2021 – 31 grudnia 2021 r.
Wartość projektu: 1 788 500,00 zł (w tym wartość dofinansowania: 1 520 225,00 zł)
 
Przedmiotem projektu jest stworzenie i wprowadzenie e-usług z zakresu zdrowia dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego. Platforma będzie dostarczała usługi umożliwiające integrację i wymianę danych pomiędzy podmiotami medycznymi prowadzonymi przez Powiat Gliwicki a mieszkańcami Powiatu. Dodatkowo, mieszkańcy powiatu będą mogli udostępniać pozyskane dane medyczne innym podmiotom leczniczym.

Projektem zostaną objęte poniższe jednostki:
- Szpital w Knurowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- Szpital w Pyskowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- Zespół Opieki Zdrowotnej w Knurowie.
 
W ramach projektu powstaną następujące e-usługi:
a) e-rejestracja – rejestracja na wizytę,
b) e-korespondencja - system umożliwiający pacjentowi przekazanie do szpitala wiadomości określonej kategorii,
c) e-dokumentacja - Informacje o udzielonych świadczeniach medycznych, Przegląd i pobranie wyników badań, Uzyskiwanie dokumentacji medycznej przez pacjenta,
d) e-wywiad lekarski - system umożliwiający rejestrację przez pacjentów odpowiedzi na pytania stanowiące wywiad lekarski. Wywiad jest rejestrowany w kontekście planowanej realizacji świadczenia medycznego,
e) e-załącznik - funkcjonalność umożliwiająca pacjentowi rejestrację w kontekście planowanej wizyty zeskanowanych postaci posiadanych dokumentów medycznych,
f) Aplikacja mobilna obsługująca następujące funkcjonalności: e-rejestracja, dokumentacja medyczna, recepty,
g) Integracja z uwierzytelnieniem ePUAP.
Facebook