Nauka drogą do sukcesu na śląsku

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Okres realizacji projektu: 2008 – 2013
Wartość projektu: 108 475,00 zł

Celem projektu była pomoc uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionym w rozwijaniu swoich zainteresowań i zdobywaniu dalszych osiągnięć edukacyjnych. Pomoc ta polegała na wypłacaniu stypendiów dla osób szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, chcących poszerzać swoją wiedzę. Liderem Projektu było Województwo Śląskie.

W projekcie stypendia otrzymało 25 uczniów szkół z terenu powiatu gliwickiego.

Pisaliśmy o projekcie: