Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty” Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Okres realizacji projektu: 01.09.2013 r. – 30.06.2015 r.
Wartość projektu: 611 074,11 zł (100% dofinansowania)

Celem projektu była poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli
w Powiecie Gliwickim poprzez:
  • realizację w 24 szkołach i 2 przedszkolach z terenu powiatu rocznych planów wspomagania dostosowanych do potrzeb rozwojowych danej placówki, które wynikały ze zdiagnozowania obszarów wymagających szczególnego wsparcia;
  • stworzenie i prowadzenie dla pracowników tych placówek 4 różnych tematycznie sieci współpracy i samokształcenia.
Wsparciem w ramach rocznych programów wspomagania zostało objętych łącznie 529 nauczycieli i dyrektorów placówek edukacyjnych z terenu powiatu gliwickiego, którzy w każdym z dwóch lat szkolnych przypadających na czas trwania projektu przeanalizowali – z pomocą zewnętrznego eksperta –potrzeby swojej szkoły czy przedszkola, by następnie uczestniczyć w różnych formach doskonalenia zawodowego dostosowanych do wyników wspomnianej diagnozy i uczyć się praktycznego wykorzystywania w swojej pracy nowo zdobytych umiejętności.
77 pracowników placówek objętych projektem wzięło udział w pracach jednej z czterech sieci współpracy i samokształcenia. Pomiędzy spotkaniami – m.in. z udziałem zewnętrznych ekspertów - nauczyciele mieli możliwość uczestniczenia w moderowanym forum dyskusyjnym i forum wymiany doświadczeń oraz korzystania z zasobów edukacyjnych na platformie internetowej.

Powiatowy Program Wspomagania wypracowany w ramach projektu "Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim" (word), pdf

Lista placówek zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista rezerwowa

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Modernizacja systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie gliwickim”

Wzór formularza zgłoszeniowego szkoły/przedszkola
Wzór formularza zgłoszeniowego nauczyciela
Wzór deklaracji udziału w projekcie
Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych
 
O projekcie:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego