Gliwicki i co Powiecie? Promocja oferty turystycznej powiatu gliwickiego

Projekt został zrealizowany w ramach Priorytetu III Turystyka, Działanie 3.4. Promocja turystyki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013

Okres realizacji projektu: marzec 2010 – wrzesień 2011
Wartość projektu: 309 400,00 zł (w tym wartość dofinansowania: 262 990,00 zł)

Projekt pozwolił na wzmocnienie zainteresowania turystów odwiedzaniem powiatu gliwickiego. Celem bezpośrednim projektu było podniesienie wiedzy potencjalnych turystów, w tym mieszkańców zachodniej części subregionu centralnego i wschodniej części województwa opolskiego oraz mieszkańców powiatu gliwickiego, na temat walorów turystycznych powiatu oraz wzrost rozpoznawalności powiatu jako zaplecza aktywnej turystyki weekendowej dla mieszkańców powiatów ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem subregionu centralnego województwa śląskiego. W projekcie uczestniczyło ok. 2 tys. osób.