Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach w ramach funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych działa telefon dla organizacji pozarządowych 32 332 66 70.
Wszelkie pytania dot. spraw związanych z działalnością organizacji proszę zgłaszać pod w/w numer telefonu lub na adres e-mailowy pcop@starostwo.gliwice.pl.

Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Ważne dla organizacji pozarządowych
 
     Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dążą w prowadzonej działalności do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
       W myśl w/w ustawy przez dostępność rozumie się:
- dostępność architektoniczną;
- dostępność cyfrową; 
- dostępność informacyjno – komunikacyjną.
Zakres minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami określa art.6 w/w ustawy, obejmują one:
 
1) w zakresie dostępności architektonicznej:
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków;
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych 
w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych;
c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy;
d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa 
w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania 
w inny sposób;
 
2) w zakresie dostępności cyfrowej: 
a) wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych;
 
3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa 
w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 
w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - 
w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści 
w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.
 
Czytaj więcej
Zwiń

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

Przejdź

800 000 ZŁ DLA KLUBÓW SPORTOWYCH - OTWARTY KONKURS OFERT, na wsparcie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży - termin składania ofert: do 14.07.2020 r.

800 000 ZŁ DLA KLUBÓW SPORTOWYCH – OTWARTY KONKURS OFERT, na wsparcie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży 
– termin składania ofert: do 14.07.2020 r.
 
Sejmik Województwa i Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 
Głównym celem programu jest wsparcie działalności prowadzonej przez kluby sportowe funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych, na przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży.
 
W konkursie mogą wziąć udział kluby sportowe zarejestrowane od co najmniej 2 lat, realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej.
 
Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:
- opłaty instruktorów, trenerów,
- zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego (wyszczególnienie zakupu). 
- organizację obozów sportowych, w tym na:  wyżywienie, zakwaterowanie, transport sprzętu i osób, zakup paliwa i oleju (dotyczy transportu sprzętu i zawodników), wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu obiektów własnych lub dzierżawio-nych), ubezpieczenie uczestników obozu.  
 
Oferty należy składać do 14.07.2020 r.
 
Wysokość dotacji:
- 10 000 zł dla klubów jednosekcyjnych,
- 15 000 zł dla klubów wielosekcyjnych.
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://www.slaskie.pl/content/slaski-program-klub.
 
 
Czytaj więcej
Zwiń

Informacja o aktualnych drukach KRS dla organizacji pozarządowych

Przejdź

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - RODO

Ważna informacja dla organizacji pozarządowych - RODO


Począwszy od 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Zgodnie z jego treścią podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. stowarzyszenia i fundacje zbierające lub zamierzające zbierać dane osobowe stosują zapisy ww. rozporządzenia.

W celu ułatwienia stowarzyszeniom i fundacjom możliwości zapoznania sięz zagadnieniami poruszanymi w ww. rozporządzeniu poniżej podaję linki do stron internetowych, pod którymi możecie Państwo znaleźć przydatne informacje w zakresie praktycznego stosowania zapisów rozporządzenia.
Czytaj więcej
Zwiń

Informacja w sprawie prania pieniędzy

Przejdź

Obowiązki stowarzyszeń

Przejdź

Informacja nt. weryfikacji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Przejdź

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka dot. skarg rodziców na naruszanie praw dzieci - członków uczniowskich klubów sportowych

Przejdź

Pismo Ministerstwa Finansów - dot. zmian w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Czytaj więcej
Zwiń

Uchwała Nr 376/2019 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym zostanie powierzone prowadzenie w 2020 r. punktów, w których w jednym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna, a w dwóch świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w ramach zadania Powiatu Gliwickiego z zakresu administracji rządowej

Czytaj więcej
Zwiń

Informacja dot. deklaracji CIT-8 składanej przez organizacje pozarządowe

Deklaracja CIT-8 w 2019 roku
- zmiana

Od 1 stycznia 2019 roku każda organizacja pozarządowa jest zobowiązana do wysłania do urzędu skarbowego  deklaracji CIT-8 za 2018 rok wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej (art. 27 ust. 1c ustawy o CIT – o podatku dochodowym od osób prawnych).

CIT-8 za rok 2018 należy wysłać do 31.03.2019r.

Organizacja może wysłać deklarację elektronicznie poprzez:
- system e-Deklaracje
lub
- używany program księgowy, który posiada moduł wysyłania deklaracji elektronicznie.


Deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymaga jednego podpisu elektronicznego (art. 3b § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej).
Podatnik ma obowiązek posiadać własny kwalifikowany podpis elektroniczny albo może wyznaczyć w tym celu pełnomocnika (na druku UPL-1 – pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji) np. biuro rachunkowe lub prywatną osobę która ma już wyrobiony podpis elektroniczny.

Wyrobienie kwalifikowanego podpisu elektronicznego  to koszt ok 300 zł, plus ewentualne opłaty za przedłużenie ważności.

 
Czytaj więcej
Zwiń

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach

W oparciu o ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, której większość postanowień weszła w życie 20 maja br., wprowadzono istotne zmiany dla stowarzyszeń, w tym zwykłych.

Poniżej wskazano najważniejsze z nich:
1.    Stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji przed dniem 20 maja br.
obowiązane są dokonać ponownego wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
w terminie do 20 maja 2018 r., tj. powinny one złożyć nowy wniosek o rejestrację wraz z wymaganymi dokumentami. Brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia starosta obowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

2.    Stowarzyszenia zwykłe utworzone po 20 maja br.:
a)    pomimo braku nadania im osobowości prawnej, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwane (tzw. ułomna osoba prawna);
b)    uzyskują środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Ponadto mogą otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
c)    w oparciu o w/w ustawę będą mogły przekształcić się w stowarzyszenia rejestrowe w razie uzyskania zgody wszystkich członków, począwszy od 01.01.2017r.;
d)    w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia starosta obowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

3.    Stowarzyszenia rejestrowe:
a)    minimalna liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia to 7 osób (dotychczas 15 osób);
b)    powołanie komitetu założycielskiego nie jest już obowiązkowe. W jego miejsce można wybrać władze stowarzyszenia. Tym bardziej, że to zarząd zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia do KRS;
c)    członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, o ile taka możliwość zostanie uwzględniona w treści statutu;
d)    uściślono jakie informacje powinien zawierać statut, w razie powołania terenowej jednostki organizacyjnej;
e)    w umowach między stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany
w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów);
f)    w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosowują swoje statuty do wymagań zmienionej ustawy.

    W przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań określonych w art. 25 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach sąd, na wniosek starosty, może nałożyć grzywnę
w wysokości jednorazowo nieprzekraczającej 5000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego. Stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny
(art. 1 pkt 12) ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach).        

Informacja o wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego działające na podstawie przepisów dotychczasowych do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja PDF)

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego działające na podstawie przepisów dotychczasowych do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja Word)


Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja PDF)

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja Word)
 
Czytaj więcej
Zwiń