Powiatowe Centrum Organizacji Pozarządowych

W Starostwie Powiatowym w Gliwicach w ramach funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych działa telefon dla organizacji pozarządowych 32 332 66 70.

Wszelkie pytania dot. spraw związanych z działalnością organizacji proszę zgłaszać pod w/w numer telefonu lub na adres e-mailowy pcop@starostwo.gliwice.pl.W Starostwie Powiatowym w Gliwicach w ramach funkcjonowania Powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych działa telefon dla organizacji pozarządowych 32 332 66 70.

Wszelkie pytania dot. spraw związanych z działalnością organizacji proszę zgłaszać pod w/w numer telefonu lub na adres e-mailowy pcop@starostwo.gliwice.pl.

List Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka dot. skarg rodziców na naruszanie praw dzieci - członków uczniowskich klubów sportowych

Przejdź

Informacja nt. weryfikacji danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

Przejdź

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r.

Czytaj więcej
Zwiń

Obowiązki stowarzyszeń

Przejdź

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego w sprawie wyboru podmiotu, któremu powierzono prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r.

Czytaj więcej
Zwiń

Otwarty konkurs ofert/dotacje

Konkursy

Konkurs ofert 2017
.........................................................................................................................................................


Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego realizacji kursów i szkoleń o charakterze zawodowym i edukacyjnym w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego realizacji kursów i szkoleń o charakterze zawodowym i edukacyjnym w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”

Załącznik C  do ogłoszenia – oświadczenia


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 587/2017 Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 21.04.2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu na zadania publiczne Powiatu Gliwickiego na 2017 r.

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego realizacji kursów i szkoleń o charakterze zawodowym i edukacyjnym w ramach projektu "Nowy start w lepszą przyszłość"

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego realizacji kursów i szkoleń o charakterze zawodowym i edukacyjnym w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”

Załącznik C  do ogłoszenia - oświadczenia


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie wyboru podmiotów, którym przyznano dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego realizacji kursów i szkoleń o charakterze zawodowym i edukacyjnym w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”

Uchwała Zarządu Powiatu Gliwickiego z dnia 28 grudnia 2016 r. ws. ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej dotyczącego realizacji kursów i szkoleń o charakterze zawodowym i edukacyjnym w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”

Załącznik C do ogłoszenia - wzór oferty realizacji zadania publicznego
Czytaj więcej
Zwiń

Archiwum

Rozstrzygnięcie II konkursu ofert 2011

Czytaj więcej
Zwiń

II Konkurs ofert 2011

Czytaj więcej
Zwiń

Rozstrzygnięcie konkursu 2011

Czytaj więcej
Zwiń

Otwarty konkurs ofert 2011

Czytaj więcej
Zwiń

Wykaz przyznanych dotacji (II tura konkursu ofert

Czytaj więcej
Zwiń

Rozstrzygnięcie 2 konkursu ofert

Czytaj więcej
Zwiń

Rozstrzygnięcie konkursu 2010

Czytaj więcej
Zwiń

Otwarty konkurs ofert na 2010 rok

Czytaj więcej
Zwiń

Program współpracy Powiatu Gliwickiego z Organizacjami Pozarządowymi w 2010 w roku

Czytaj więcej
Zwiń

Drugi konkurs ofert na 2009 rok

 • Drugi konkurs ofert na 2009 rok
Czytaj więcej
Zwiń

Wykaz przyznanych dotacji - 2009 rok

Przyznane dotacje
  
Zarząd Powiatu Gliwickiego wyłonił zadania, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach otwartego konkursu ofert, ogłoszonego na wykonanie zadań Powiatu Gliwickiego w 2009 r. Poniżej podajemy ich listę.
  
1. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:
 • GOK Pilchowice - III Zlot Śląskich Rodzin Biesiadnych (1500 zł);
 • MOKiS Pyskowice - Legendy Pyskowickie „Między historią w legendą – przypadki Babci Pisko” (4000 zł);
 • Fundacja Zamek Chudów - 10 na 10 „X Jarmark średniowieczny na Zamku w Chudowie na 10-lecie Powiatu Gliwickiego” (5000 zł);
 • Centrum Kultury „Zamek w Toszku” – Brewerie Toszeckie, czyli historia o księżnej Judycie co męża szukała (1000 zł) oraz IX Powiatowy Festiwal Chórów Toszek 2009 (6000 zł);
 • Forum Kobiet Ziemi Gliwickiej - Diana 2009 (1000 zł);
 • Stowarzyszenie Porada -VII Koncert Muzyki Organowej (830 zł);
 • Powiatowa Biblioteka Publiczna - BIBLIOLATO 2009 Baśniowy świat Braci Grimm (1670 zł).
   
2. KULTURA FIZYCZNA I SPORT:
 • Amatorski Klub Biegacza - XVIII Bieg Młodości (3000 zł),
 • Knurowskie Towarzystwo Koszykówki - ZAMIESZANIE 2009 - Rodzinny Festyn Koszykarski (2710 zł);
 • Klub Środowiskowy AZS Politechniki Śl. - XI Ogólnopolski Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży z okazji Dnia dziecka (1000 zł),
 • Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych - Zoorganizowanie dwóch lotów gołębi pocztowych przez PZHGP oddz. Sośnicowice, oddz. Przyszowice, oddz. Rudziniec oraz biesiady połączonej z wręczeniem nagród dla zwycięzców (3000 zł).
  3. BEZPIECZE??STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Powiatowy w Gliwicach – Powiatowy Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej (2700 zł), Powiatowe Zawody Ratownictwa (4400 zł), Powiatowy Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” (2560 zł).
  
4. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, INTEGRACJA EUROPEJSKA ORAZ ROZWÓJ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ:
 • Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa Rudno – Bliżej Europy II „Są w Europie różne prawa, prawem dziecka jest zabawa” (3500 zł),
 • LKS Wilki - VIII Wilczański Piknik Ogórkowy (2500 zł).

W kwietniu zostanie ogłoszony kolejny konkurs na realizację zadań w ramach priorytetów KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO oraz KULTURA FIZYCZNA I SPORT.

Wykaz przyznanych dotacji 2009 rok
Czytaj więcej
Zwiń

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Gliwickiego z zakresu przedsiębiorczości, integracji europejskiej oraz rozwoju społeczności lokalnej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu; bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej

Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

Informacja o zmianie druków w KRS

Przejdź

Zadanie pn. "Bezpieczna Przystań"

Czytaj więcej
Zwiń

Ogłoszenie o likwidacji

Przejdź

Zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach

W oparciu o ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, której większość postanowień weszła w życie 20 maja br., wprowadzono istotne zmiany dla stowarzyszeń, w tym zwykłych.

Poniżej wskazano najważniejsze z nich:
1.    Stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji przed dniem 20 maja br.
obowiązane są dokonać ponownego wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
w terminie do 20 maja 2018 r., tj. powinny one złożyć nowy wniosek o rejestrację wraz z wymaganymi dokumentami. Brak wpisu skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa. W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia starosta obowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

2.    Stowarzyszenia zwykłe utworzone po 20 maja br.:
a)    pomimo braku nadania im osobowości prawnej, mogą we własnym imieniu nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwane (tzw. ułomna osoba prawna);
b)    uzyskują środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Ponadto mogą otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
c)    w oparciu o w/w ustawę będą mogły przekształcić się w stowarzyszenia rejestrowe w razie uzyskania zgody wszystkich członków, począwszy od 01.01.2017r.;
d)    w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia starosta obowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

3.    Stowarzyszenia rejestrowe:
a)    minimalna liczba osób potrzebnych do założenia stowarzyszenia to 7 osób (dotychczas 15 osób);
b)    powołanie komitetu założycielskiego nie jest już obowiązkowe. W jego miejsce można wybrać władze stowarzyszenia. Tym bardziej, że to zarząd zobowiązany jest do złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia do KRS;
c)    członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, o ile taka możliwość zostanie uwzględniona w treści statutu;
d)    uściślono jakie informacje powinien zawierać statut, w razie powołania terenowej jednostki organizacyjnej;
e)    w umowach między stowarzyszeniem, a członkiem zarządu oraz w sporach z nim stowarzyszenie reprezentuje członek organu kontroli wewnętrznej wskazany
w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą walnego zebrania członków (zebrania delegatów);
f)    w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie zmian, stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych dostosowują swoje statuty do wymagań zmienionej ustawy.

    W przypadku niezastosowania się stowarzyszenia do żądań określonych w art. 25 ust. 2 ustawy Prawo o stowarzyszeniach sąd, na wniosek starosty, może nałożyć grzywnę
w wysokości jednorazowo nieprzekraczającej 5000 zł. Od grzywny można zwolnić, jeżeli po jej wymierzeniu stowarzyszenie niezwłocznie zastosuje się do żądań organu nadzorującego. Stowarzyszenie, w terminie 7 dni, może wystąpić do sądu o zwolnienie od grzywny
(art. 1 pkt 12) ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach).        

Informacja o wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego działające na podstawie przepisów dotychczasowych do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja PDF)

Wniosek o wpis stowarzyszenia zwykłego działające na podstawie przepisów dotychczasowych do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja Word)


Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja PDF)

Wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych nadzorowanych przez Starostę Gliwickiego (wersja Word)
 
Czytaj więcej
Zwiń

II edycja projektu "Wspieraj lokalnie" dot. promocji jednostek samorządu terytorialnego oraz wspierania organizacji pożytku publicznego

Przejdź