Ogłoszenia

Szpital w Knurowie zaprasza na szczepienia

Wychodząc naprzeciw potrzebom pacjentów, Szpital w Knurowie proponuje od 7 października w każdy czwartek możliwość zaszczepienia się przeciwko grypie oraz Covid-19.

Zapisy na szczepienia przeciwko grypie i na trzecią dawkę przeciwko Covid-19 prowadzone są na terenie szpitala w budynku „F" (stara nazwa: „Willa") od poniedziałku do środy w godzinach od 10.00 do 13.00.

Na szczepienia przeciwko Covid-19 oraz grypie można zapisywać się również pod numerem telefonu 665 954 545. Rejestracja pod tym numerem odbywa się od poniedziałku do środy w godz. od 10.00 do 13.00.

Jest również możliwość zapisów telefonicznych na szczepienie przeciwko Covid-19 pod numerem infolinii 989, wskazując chęć zaszczepienia w Szpitalu w Knurowie.

Szczepienia przeciw Covid-19 prowadzone będą w czwartki w godzinach od 12.00 do14.00. Można zaszczepić się dawką pierwszą, drugą oraz trzecią, tzw. przypominającą.

Szczepienia przeciwko grypie prowadzone będą w czwartki w godzinach od 10.00 do 12.00. Kwalifikacja do tego szczepienia odbywa się wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie metody zapobiegania grypie sezonowej w sezonie 2012/2022 – jego treść znajduje się pod linkiem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001581/O/D20211581.pdf.

Zgodnie z tym rozporządzeniem uprawnionymi do bezpłatnych szczepień przeciwko grypie są:
✅osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
✅osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
✅osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
✅nauczyciele akademiccy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
✅studenci i doktoranci uczestniczącym zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
✅osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
✅osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803) lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
✅pacjenci: a) zakładu opiekuńczo-leczniczego, b) zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, c) hospicjum stacjonarnego lub domowego, d) oddziału medycyny paliatywnej;
✅osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
✅osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
✅funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
✅Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
✅osoby urodzone nie później niż w 1946 r.
 


 
Facebook