Ogłoszenia

Środki na modernizację gospodarstw rolnych

Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w Pyskowicach Andrzej Frejno informuje, że 29 czerwca rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc, w formie dofinansowania poniesionych kosztów kwalifikowanych (standardowo 50 %, a w przypadku młodych rolników lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników – 60 %), można otrzymać na inwestycje związane z rozwojem: produkcji prosiąt  (maksymalna wysokość pomocy 900 tys. zł); rozwojem produkcji mleka krowiego  (maksymalna wysokość pomocy 500 tys. zł); rozwojem produkcji bydła mięsnego (maksymalna wysokość pomocy 500 tys. zł.). Limitów pomocy nie można łączyć.

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, których gospodarstwa mają ściśle określoną wielkość ekonomiczną. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Wnioski o przyznanie pomocy będą przyjmowały oddziały regionalne ARiMR właściwe ze względu na miejsce realizacji inwestycji. Nabór potrwa do 28 lipca 2017 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.arimr.gov.pl lub w Biurze Powiatowym ARiMR w Pyskowicach, tel. (32) 302 20 31.