Ogłoszenia

Przypomnienie o ponownej rejestracji stowarzyszeń zwykłych

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych przypomina, że zgodnie z zapisami ustawy z 25 września 2015 roku o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, stowarzyszenia zwykłe wpisane do ewidencji prowadzonej przez Starostę Gliwickiego przed dniem 20 maja 2016 roku, obowiązane są dokonać ponownego wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

W terminie do 20 maja 2018 r. przedstawiciele w/w stowarzyszeń powinni złożyć wniosek o rejestrację wraz z wymaganymi dokumentami (wzór wniosku wraz z wykazem niezbędnych dokumentów jest dostępny na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gliwicach). Niedopełnienie obowiązku skutkować będzie rozwiązaniem stowarzyszenia z mocy prawa.

Starosta w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis stowarzyszenia obowiązany jest dokonać wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

    Jednocześnie, ustawodawca nałożył na stowarzyszenia działające na podstawie przepisów dotychczasowych obowiązek dostosowania statutów do wymagań zmienianej ustawy. Stowarzyszenia te w terminie 24 miesięcy (tj. do 20 maja 2018 roku), zobligowane są do wprowadzenia do swoich statutów zapisów dotyczących sposobu reprezentowania stowarzyszenia, w szczególności sposobu zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunków ważności uchwał władz stowarzyszenia. W przypadku, gdy stowarzyszenie przewiduje możliwość otrzymywania przez członków zarządu wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, musi umieścić w statucie stosowny zapis.