Ogłoszenia

KRUS: wysokość miesięcznej składki - IV kwartał

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w IV kwartale 2019 roku

KRUS informuje, że Uchwałą Nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 września 2019 r. wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w IV kwartale 2019 r. wynosi 42,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi  jedną trzecią pełnej składki, tj. 14,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie informujemy, że podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w IV kwartale 2019 r. stanowić będzie 10 procent obowiązującej we wrześniu bieżącego roku emerytury podstawowej (938 zł 97 gr), tj. 94,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:
-    12% emerytury podstawowej, tj. 113,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
-    24% emerytury podstawowej, tj. 225,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
-    36% emerytury podstawowej, tj. 338,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
-    48% emerytury podstawowej, tj. 451,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Kasa przypomina, że ustawowy termin uregulowania należnych składek za: rolników, małżonków i domowników za IV kwartał 2019 r. upływa z dniem 31 października 2019 roku, natomiast za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.