Ogłoszenia

Jaka przyszłość pałacu w Bycinie?

W związku z ubieganiem się przez Fundację „Pałac w Bycinie” o wsparcie ze środków Programu KULTURA Norweskiego Mechanizmu Finansowego EOG wdrażanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Programu Kultura na realizację projektu pn. „Rewitalizacja zabytkowego pałacu w Bycinie”, wnioskodawca zaprasza mieszkańców i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

Konsultacje służą zebraniu opinii i uwag dotyczących realizacji projektu. Zebrane uwagi pomogą Fundacji „Pałac w Bycinie” w wypracowaniu ostatecznego kształtu projektu. W konsultacjach można wziąć udział wypełniając załączoną ankietę i przesyłając ją na adres e-mail: fundacjapalacwbycinie@gmail.com. Ankiety należy przesyłać do 4 marca 2020 r.

Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby w zakresie ochrony i przywrócenia społeczności lokalnej, regionalnej i ponadregionalnej historycznego budynku pałacu w Bycinie, który wymaga pilnych prac konserwatorskich. Realizacja projektu zakłada wykonanie niezbędnych robót budowlanych oraz robót polegających na przystosowaniu pomieszczeń pałacu do pełnienia funkcji obiektu kulturalno-edukacyjnego. Wyremontowane pomieszczenia zostaną przeznaczone przede wszystkim na cele wystawiennicze, w tym na organizację stałej wystawy dotyczącej malarstwa barokowego. Zrewitalizowany pałac stanie się obiektem kreującym życie kulturalne powiatu gliwickiego. W pałacu organizowane będą m.in. kameralne koncerty, wystawy dzieł sztuki oraz konferencje dotyczące historii rodów szlacheckich oraz ich siedzib na Śląsku. Obiekt służyć będzie również celom edukacyjnym – organizowane będą szkolenia m.in. dotyczące sztuki, kultury i przemysłu kreatywnego.