Konkursy

800 000 zł dla klubów sportowych

800 000 ZŁ DLA KLUBÓW SPORTOWYCH – OTWARTY KONKURS OFERT, na wsparcie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dzieci i młodzieży 
– termin składania ofert: do 14.07.2020 r.
 
Sejmik Województwa i Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs: Otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne województwa śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej realizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.
 
Głównym celem programu jest wsparcie działalności prowadzonej przez kluby sportowe funkcjonujące w lokalnych środowiskach sportowych, na przedsięwzięcia skierowane do dzieci i młodzieży.
 
W konkursie mogą wziąć udział kluby sportowe zarejestrowane od co najmniej 2 lat, realizujące zadania statutowe w zakresie kultury fizycznej.
 
Dofinansowanie będzie można przeznaczyć na:
- opłaty instruktorów, trenerów,
- zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego (wyszczególnienie zakupu). 
- organizację obozów sportowych, w tym na:  wyżywienie, zakwaterowanie, transport sprzętu i osób, zakup paliwa i oleju (dotyczy transportu sprzętu i zawodników), wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu obiektów własnych lub dzierżawio-nych), ubezpieczenie uczestników obozu.  
 
Oferty należy składać do 14.07.2020 r.
 
Wysokość dotacji:
- 10 000 zł dla klubów jednosekcyjnych,
- 15 000 zł dla klubów wielosekcyjnych.
 
Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: https://www.slaskie.pl/content/slaski-program-klub.
 
Ogłoszenie – uchwała wraz z załącznikiem (szczegóły konkursu) oraz wzór oferty znajdują się na stronie: https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/konkursy/konkursy_2/zarzad-wojewodztwa-slaskiego-oglasza-konkurs-otwarty-konkurs-ofert-na-zadanie-publiczne-wojewodztwa-slaskiego-w-dziedzinie-kultury-fizycznej-realizowane-w-terminie-od-dnia-podpisania-umowy-do-31-12-2020-roku-.html.