Knurów

Urząd Miasta Knurów
ul. Ogana 5
44 - 190 Knurów
tel. 32 235 10 17
faks 32 235 15 21
e- mail: um@knurow.pl
www.knurow.pl

Prezydent - Adam Rams
Przewodniczący Rady - Tomasz Rzepa
   
Powierzchnia - 3395 ha
Ludność - 39320
(wg GUS - dane z 1.01.2013 r.)

Pierwsze piśmienne wzmianki o Knurowie pochodzą z Księgi uposażeń Biskupstwa Wrocławskiego i datują się na przełom XIII i XIV wieku. Na przestrzeni wieków losy Knurowa toczyły się podobnie, jak losy całego Górnego Śląska. Zasadnicze zmiany w historii przyniósł wiek XIX, związany z odkryciem bogatych złóż węgla kamiennego. Uruchomienie wydobycia w 1906 roku wywarło decydujący wpływ na kierunek rozwoju Knurowa, który z osady rolniczej przekształcił się w silnie zurbanizowany ośrodek przemysłowy. Kolejnym istotnym wydarzeniem historycznym było  przyłączenie do Knurowa w 1951 roku Szczygłowic i Krywałdu, które zaowocowało nadaniem praw miejskich. Gmina wielokrotnie zmieniała swe oblicze, by w ostateczności stać się nie tylko nowoczesnym ośrodkiem górniczym, z silnie zakorzenioną śląską tradycją, ale także miejscowością przyjazną przedsiębiorcom z innych gałęzi gospodarki. Dziś, Knurów to młode, dynamiczne miasto o zróżnicowanym krajobrazie, w obszarze którego odnaleźć można zarówno ślady przeszłości jak i coraz bardziej wkomponowaną w dzień powszedni współczesność. Bez wątpienia, symbolem najnowszych przeobrażeń gospodarczych miasta,a co za tym idzie zmian w jego wizerunku, jest przebiegająca przez Knurów autostrada A 1, dzięki której miasto posiada znakomite połączenie z drogową siecią komunikacyjną Polski. Fakt ten sprawia, że w ostatnich latach przybywa nowych kwartałów mieszkaniowych, rozwija się budownictwo indywidualne, tam gdzie jeszcze do niedawna były tereny niezagospodarowane, dziś stoją nowoczesne kompleksy handlowo-usługowe. Największym jednak skarbem Knurowa są jego mieszkańcy. To z myślą o nich zrealizowano szereg inwestycji infrastrukturalnych służących poprawie warunków życia, sukcesywnie rozbudowywana i modernizowana jest infrastruktura oświatowa, kulturalna i sportowa.
Facebook