Klauzula informacyjna na temat zdjęć/flimów upublicznianych przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach

KLAUZULA INFORMACYJNA NA TEMAT ZDJĘĆ/FILMÓW UPUBLICZNIANYCH
PRZEZ  STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH
 
WYRAŻENIE ZGODY:

Informujemy, że podczas wydarzeń z udziałem przedstawicieli Zarządu Powiatu Gliwickiego, Rady Powiatu Gliwickiego,  pracowników Starostwa Powiatowego w Gliwicach i innych jednostek organizacyjnych Powiatu Gliwickiego są wykonywane, a następnie upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe.

Biorąc udział w spotkaniu czy wydarzeniu organizowanym lub wspieranym przez Powiat Gliwicki (w tym poszczególne jednostki organizacyjne Powiatu Gliwickiego oraz szpitale z udziałem Powiatu Gliwickiego) bądź odbywającym się z udziałem jego kierownictwa albo pracowników, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH:

Starosta Gliwicki  (z siedzibą w Gliwicach przy ul. Zygmunta Starego 17) jest administratorem Państwa  danych osobowych.

CEL:

Wizerunek będzie przetwarzany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu dokumentowania, archiwizowania i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Powiat Gliwicki.

Dane te w postaci wizerunku będą upubliczniane na stronie internetowej, w „Wiadomościach Powiatu Gliwickiego” oraz w programie „Powiat Gliwicki w oku kamery”, a także udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ:

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa. Dane te nie będą profilowane ani transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych, które administrator posiada w swoich bazach, jak również dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie działa wstecz – przetwarzanie będzie legalne do chwili wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Przy zgłaszaniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.

KONTAKT:

Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Starostwa Powiatowego w Gliwicach pod nr telefonu: 32 231 96 86 lub pisząc na adres mailowy: iod@starostwo.gliwice.pl.

PODSTAWA PRAWNA:

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Zgodnie z definicją danych osobowych zawartą w RODO, wizerunek jest uznawany za dane osobowe, dlatego też podlega ochronie na zasadach zawartych w tym akcie. Ponadto w oparciu o art. 81 ust. 2 ustawy o prawie autorskim zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

•    osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych (np. dyrektor, kierownik);
•    osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza;
•    osób uczestniczących w zgromadzeniu – zgrupowaniu co najmniej 15 osób zwołanym w celu wspólnych obrad lub wspólnego wyrażenia stanowiska;
•    osób biorących udział w imprezie masowej – nie mniej niż 1000 osób w terenie otwartym i 300 osób w obiekcie.

 
Facebook