KLASTER ENERGII - Przyjazna Energia w Powiecie

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Gliwicach
tel.: 32 332 66 53
e-mail: klaster.energii@starostwo.gliwice.pl

Koordynator Klastra PEPG Spółka z o.o.
Knurów ul. Dworcowa 38a/124
tel.: 795 772 918 lub 603 769 447


Obszary działania Klastra

Koordynacja i wspieranie powstającego Związku Powiatowo-Gminnego „Śląska Energia”.

Wspieranie działań gmin na rzecz planowania energetycznego, rozwijania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej oraz ograniczania niskiej emisji i zapotrzebowania na energię.

Działania edukacyjne dla samorządów, szkół, instytucji i mieszkańców: odnawialne źródła energii, oszczędność energii, finansowanie.

Udział w Targach, Konferencjach, Forach związanych z energetyką, odnawialnymi źródłami energii,  budownictwem niskoenergetycznym, ochroną powietrza, zwalczaniem niskiej emisji, auditingiem i certyfikacją energetyczną oraz finansowaniem tych działań.

Udzielanie informacji i doradztwo energetyczne.

Certyfikacja energetyczna.

Organizowane wydarzenia

Targi Energetyczne
Konferencja Klastra Energii

Czytaj więcej
Zwiń

Czym są klastry energii?

Klaster energii to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić:
• osoby fizyczne,
• osoby prawne,
• jednostki naukowe,
• instytuty badawcze,
• jednostki samorządu terytorialnego
dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji lub obrotu energią z odnawialnych źródeł energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze działania tego klastra nieprzekraczającym granic jednego powiatu w rozumieniu ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym lub 5 gmin w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu cywilnoprawnym dowolny członek klastra energii, zwany dalej "koordynatorem klastra energii".
Czytaj więcej
Zwiń

Dla kogo są klastry energii?

Klaster energii adresowany jest do bardzo szerokiego wachlarza interesariuszy, których działania lub potrzeby powiązane są z energią elektryczną lub cieplną, a więc właściwie do wszystkich. W jego skład mogą wejść  przedsiębiorcy, samorząd, organizacje pozarządowe, świat nauki oraz mieszkańcy.
Celem klastrów energii jest rozwój energetyki rozproszonej służący poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego w sposób zapewniający uzyskanie efektywności ekonomicznej oraz przyjazny środowisku poprzez tworzenie optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej.
Klastry energii mają przyczynić się do zapewnienia lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawy lokalnego środowiska naturalnego oraz zwiększenia konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki. Mogą przyczynić się do restrukturyzacji obszarów wiejskich, pobudzenia energetyki prosumenckiej i dalszego jej rozwoju. Dzięki temu możliwe będzie osiągnięcie wzrostu innowacyjności i budowy kapitału społecznego.
Istotne jest zidentyfikowanie i wdrożenie takich modeli biznesowych, które będą w stanie utrzymać się i konkurować na rynku w sposób efektywny, także bez wsparcia finansowego w długiej perspektywie.
Rozwój klastrów energii wymusza wypracowanie zasad współdziałania równorzędnych podmiotów w klastrze. Istotną rolę odgrywa tutaj współpraca wytwórców energii z operatorami sieci.
Czytaj więcej
Zwiń

Klastry przeciwko smogowi

Delegacja Powiatu Gliwickiego wzięła udział w Konferencji „Klastry energii w Polsce oraz możliwości ich finansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – sektor energetyka”,  zorganizowanej w Warszawie przez Ministerstwo Energii.
Nasz powiat reprezentowali na konferencji członkowie Zespołu roboczego ds. ograniczenia niskiej emisji, powołanego w marcu br. przez starostę gliwickiego – Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego i Krystian Szymała, prezes Zarządu Energia w Kogeneracji EWK S.A. Konferencja odbyła się 30 czerwca w hotelu Radisson Blue Sobieski w Warszawie.
Konferencję otworzył minister energii Krzysztof Tchórzewski, który na wstępie stwierdził, że cieszy się z bardzo dużej frekwencji świadczącej o zainteresowaniu tą tematyką, po czym nakreślił ogólny kształt koncepcji funkcjonowania klastrów energii w Polsce. Mają one stanowić mechanizm stabilizacji udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w polskim systemie energetycznym.
Następie Bartłomiej Derski z Centrum Informacji o Rynku Energii poprowadził pierwszy panel dyskusyjny, dotyczący właśnie tej koncepcji. Dyskusję rozpoczął podsekretarz stanu ME, Andrzej Piotrowski. Przedstawił stanowisko ministerstwa na temat regulacji prawnych dla klastrów energii – opowiada się ono za odejściem od wprowadzania uciążliwych uregulowań prawnych dla ich funkcjonowania. Podobną opinię wyraził Maciej Ciszewski z Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej, podkreślając, że brak sztywnych ram uaktywni klastry, które lokalnie wykorzystają szansę dla rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. UE pracuje nad przedłożonym tzw. „Pakietem Zimowym” – projektem uwzględniającym ideę tworzenia klastrów energii. Projekt ten jest w fazie negocjacji i jest dobrze oceniany przez władze UE.
- Na pytanie, gdzie i jak zarobić, odpowiedzą same klastry, czego dowodem są te już istniejące – mówi Włodzimierz Gwiżdż. – Do dnia konferencji zarejestrowano w Polsce około 40 klastrów i inicjatyw klastrowych. Jest wśród nich również inicjatywa klastrowa naszego powiatu pod nazwą „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”  .
Zdaniem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) – Macieja Bando, należy wprowadzić ulgi w opłatach stałych i przesyłowych za dystrybucję energii. W swoim działaniu klastry będą wykorzystywać sieci średniego i niskiego napięcia, które udostępniać będzie lokalny operator systemu dystrybucyjnego. Wszyscy zgodzili się, że nie wyobrażają sobie budowy modelu funkcjonowania klastra opartego na tzw. systemie wyspowym z ominięciem lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego. Klastry energii muszą także być elementem stabilności dla systemu energetycznego. Jedną z ważnych tez jest, aby ulgi wypracowane wewnątrz klastra nie przeniosły się na wzrost kosztów energii dla  osób czy zakładów spoza niego – to zadanie między innymi dla prezesa URE. W ramach klastra nie sposób zapomnieć o badaniach i rozwoju, o czym przypomniał prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Drugi panel dyskusyjny poprowadził Andrzej Kaźmierski, dyrektor Departamentu Energii Odnawialnej ME. Przedstawił on działalność ministerstwa na rzecz rozwoju energetyki rozproszonej oraz poinformował,
że nieuchronnie nadchodzi kres dotacji UE na OZE. Idea klastrów w UE cieszy się coraz większym uznaniem i zainteresowaniem. W Polsce zdecydowano się na Certyfikację Klastrów. W tym celu należy złożyć deklarację aplikacyjną do ME. Termin ukazania się regulaminu Certyfikacji Klastra określono na 30 lipca, a termin składania wniosków aplikacyjnych na 30 września. Od 1 października trwać będzie ocena wniosków. Szacuje się, że ok. 30 listopada zostaną wystawione pierwsze certyfikaty.
Na konferencji nastąpiła prezentacja wybranych klastrów energii. Pierwszy  z nich to Wodociągi Słupsk, który objął swym działaniem prawie całe miasto, choć wszystko zaczęło się od oczyszczalni ścieków. Z kolei Klaster Energii Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica przedstawił wójt tej liczącej 8,5 tys. mieszkańców gminy z Podhala, Stanisław Jurkowski. Składa się on z ok. 800 instalacji indywidualnych PV, a suma wytwarzanej energii to 1,6 MWh. Natomiast Zgorzelecki Klaster Rozwoju OZE i Efektywności Energetycznej zaprezentował Daniel Fryc. Jest to ogromny klaster, o czym świadczyć mogą  liczby: 50 MW instalacji PV, w tym 20 instalacji >1MW oraz 9MW w energii wiatru, nie wspominając o biogazowniach i spalarni. – Prezentacja ta pokazała przede wszystkim, że jeśli się chce to można – komentuje Włodzimierz Gwiżdż. – Uzmysłowiła też wszystkim, że to się po prostu opłaca.
Tematem trzeciej części konferencji były możliwości dofinansowania klastrów energii w ramach POIiŚ 2014-2020. Prelegenci omówili dość mizerne  wykorzystanie  środków unijnych na efektywność energetyczną. Poinformowano, że w ramach regionalnego programu operacyjnego 1.1.1 – na wsparcie dla klastrów energii, w tym jego uczestników (między innymi przedsiębiorców) przeznaczono ok. 150 mln euro oraz w ramach pkt. 1.6.1 – dla pakietu wysokosprawnej kogeneracji  (powyżej 1MW) ok. 100 mln euro. Środki te uruchomione zostaną jeszcze w tym roku. Są to programy pilotażowe wspierające realizację projektów opracowanych w klastrach energii.
Możliwości pomocowe stanowi także nisko oprocentowana pożyczka (3 proc., częściowo umarzalna nawet do 45 proc. wartości), przyznawana w ramach konkursu. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił Konkurs – projekt produkcji energii OZE, wytwórca-przedsiębiorstwo jako składnik formalny Klastra na 1.1.1. z czego 100 mln zł przeznaczone zostanie dla wytwórców ciepła, a 200 mln zł dla wytwórcy energii elektryczne i innej (ciepło) jako pomoc zwrotna. Wnioski składać będzie można od 31 lipca do 29 września br. – na stronie NFOŚiGW opublikowane zostały już regulaminy tych konkursów.

Czytaj więcej
Zwiń

Porozumienie o ustanowieniu klastra energii

„Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” – tak nazywa się  klaster energii utworzony w tym powiecie. 28 września w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisane zostało porozumienie o jego ustanowieniu.
Porozumienie podpisali przedstawiciele Powiatu Gliwickiego, wszystkich ośmiu gmin wchodzących w jego skład (czyli Gierałtowic, Knurowa, Pilchowic, Pyskowic, Rudzińca, Sośnicowic, Toszka i Wielowsi), a także pięciu firm (z Łanów Wielkich, Wilczy, Nieborowic i Gliwic) i radca prawny z Rybnika. Aktowi podpisania tego dokumentu towarzyszyli m.in. wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz Andrzej Pilot – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
- To przedsięwzięcie warto pochwalić ze względu na duże walory ekologiczne i społeczne – mówił wojewoda Jarosław Wieczorek. – Ma ono również walor solidarności, bowiem powiat wspólnie z wieloma gminami i firmami podjął te działania, solidarnie dbając o jakość życia swych obywateli i mieszkańców. Zapewniam, że klaster powstający w powiecie gliwickim może liczyć na wsparcie ze strony rządu.
- Powołanie klastra jest ważnym dniem dla środowiska – podkreślił prezes Andrzej Pilot. – W ten sposób podjęta została realna walka z niska emisją. Każdy z sygnatariuszy porozumienia ma doświadczenie w tym względzie, teraz te siły zostaną połączone. Trzymam za was kciuki!
Klaster energii jest przedsięwzięciem pionierskim w skali kraju. W województwie śląskim jest to druga taka inicjatywa. Klaster Energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” tworzony jest z inicjatywy Zespołu ds. Likwidacji Niskiej Emisji, powołanego w marcu br. przez starostę gliwickiego Waldemara Dombka. Formalnie jest to porozumienie cywilnoprawne,  w skład którego wejdą podmioty gospodarcze, jednostki samorządowe (gminy),  jednostki naukowe (Politechnika Śląska, AGH, GIG), firmy specjalistyczne działające w sektorze i na rzecz energetyki odnawialnej oraz osoby fizyczne (mieszkańcy).
Klaster stanowi porozumienie określające zakres, zasady i kierunki współpracy między jego uczestnikami. Zawierający porozumienie klastra są partnerami,  a z chwilą jego podpisania stają się uczestnikami klastra. Jego zadania realizuje koordynator klastra, który w ramach uzyskanej koncesji prowadzi działalność gospodarczą związaną ze sprzedażą i dystrybucją z uwzględnieniem źródeł uczestników.
Głównym celem klastra jest wspólne działanie na rzecz likwidacji niskiej emisji,  ograniczenia kosztów energii dla jego uczestników poprzez wzrost wykorzystania energii z  OZE oraz poprawy warunków życia  ludzi zamieszkujących teren  powiatu gliwickiego.
- Tylko uczestnicy certyfikowanych klastrów energii będą mogli korzystać ze wsparcia państwa i Unii Europejskiej, takich jak zwolnienia z opłat przesyłowych, dodatkowe dotacje w wysokości od 20 do 50 mln zł, taryfa antysmogowa, udział w programach dofinansowanych przez  UE  nawet po 2020 roku, możliwość realizacji powiatowych i gminnych programów ograniczenia niskiej emisji, ochrony środowiska oraz powietrza – podkreśla Włodzimierz Gwiżdż, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego.
- Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do podpisania porozumienia – mówił starosta Waldemar Dombek. – To jednak dopiero początek, przed nami ciężka praca, by jego zapisy jak najlepiej wprowadzić w życie.
Czytaj więcej
Zwiń

Kto reprezentuje Klaster Energii PEPG

1. Jacek Zarzycki               Przewodniczący Rady Klastra Energii PEPG       
2. Aleksandra Paździorek  Członek Prezydium Rady Klastra Energii PEPG
3. Krystian Szymała           Członek Prezydium Rady Klastra Energii PEPG
4. Barbara Zwierzyńska     Członek Komitetu Sterującego Klastra Energii PEPG
5. Włodzimierz Gwiżdż        Członek Komitetu Sterującego Klastra Energii PEPG
6. Joachim Bargiel             Członek Komitetu Sterującego Klastra Energii PEPG
7. Paweł Szczerbak            Członek Komitetu Sterującego Klastra Energii PEPG
Czytaj więcej
Zwiń

Koordynator klastra energii

Istotną rolę w klastrze odgrywa koordynator klastra energii. Jego zadaniem jest animowanie współpracy i reprezentowanie klastra energii w obrocie gospodarczym w zakresie realizowanych w klastrze projektów. Klaster stanowi zatem dodatkową formułę prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych w Polsce. To nowatorskie podejście, które ma na celu pobudzenie lokalnych społeczności do współdziałania w wykorzystywaniu potencjału OZE na lokalne potrzeby.
Pierwszym Koordynatorem Klastra Energii PEPG wybrana została firma pod nazwą BIO – BUT Spółka z o.o. z siedzibą w Łanach Wielkich, która pełniła tę rolę do dnia 25 stycznia 2018r., w którym to dniu na wniosek jej właściecieli została przez Radę klastra Energii PEPG odwołana z tej funkcji.
Jednocześnie na tym samym posiedzeniu Rady Klastra  w dniu 25.01.2018r.została wybrana (specjalnie w tym celu powołana spółka celowa) pod nazwą KOORDYNATOR KLASTRA PEPG Spółka z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul.Dworcowej 38a/124.
Z przedstawicielami spółki można kontaktować się pod nr tel.795 772 918 lub 603 769 447.

Klaster Energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim” tworzą:
1.   Powiat Gliwicki
2.   Wszystkie 8 gmin Powiatu Gliwickiego:
Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Gierałtowice, Pilchowice,  Rudziniec, Wielowieś
3.   Uczelnie i ośrodki badawcze:
Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Górniczo- Hutnicza w Krakowie
4.   Podmioty gospodarcze i stowarzyszenia:
BIO-BUT Sp. z o.o., EWK S.A., DMP Sp. z o.o., ATLANT S.C., GOPROJEKT Sp. z o.o.,

 
Czytaj więcej
Zwiń