Informacje dla osób niepełnosprawnych

Wejście główne do urzędu:

1. W przypadku gdy Klient niepełnosprawny korzysta z wejścia głównego, powinien skierować się do Biura Obsługi Klienta.
 • Pracownik Biura Obsługi Klienta, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Starostwa oraz kieruje się wraz z Klientem do punktu obsługi Klienta niepełnosprawnego znajdującego się na I piętrze, korzystając z platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych.
 • Merytorycznie właściwą obsługę Klienta w ww. punkcie prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Starostwa.
 • Po zakończeniu obsługi Klienta pracownik Starostwa powiadamia Biuro Obsługi Klienta.
 • Pracownik Biura Obsługi Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w skorzystaniu z platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych i opuszczeniu urzędu.
2. W przypadku gdy Klient niepełnosprawny korzystający z wejścia głównego nie skieruje się do Biura Obsługi Klienta, a bezpośrednio do platformy osobowej, powinien wezwać pracownika Biura Obsługi Klienta poprzez naciśnięcie dzwonka, znajdującego się przy wejściu na platformę. Sygnał dzwonka odbierany jest w Biurze Obsługi Klienta i przywołuje pracownika, który realizuje czynności opisane w punkcie 1.

3. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłasza ją potrzebę w zakresie korzystania z platformy osobowej.

Wejście od strony parkingu wewnętrznego Starostwa:

1. W przypadku gdy Klient niepełnosprawny korzysta z wejścia od strony parkingu wewnętrznego, powinien wezwać pracownika Biura Obsługi Klienta poprzez naciśnięcie dzwonka, znajdującego się przy wejściu na platformę osobową. Po odebraniu sygnału pracownik Biura Obsługi Klienta umożliwia Klientowi niepełnosprawnemu skorzystanie z platformy osobowej w celu dotarcia do Biura Obsługi Klienta lub punktu obsługi Klienta niepełnosprawnego.
 • Pracownik Biura Obsługi Klienta, po zdefiniowaniu potrzeby Klienta, realizuje ją bądź zawiadamia odpowiednią merytorycznie komórkę organizacyjną Starostwa oraz kieruje się wraz z Klientem do punktu obsługi Klienta niepełnosprawnego znajdującego się na I piętrze, korzystając z platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych,
 • Merytorycznie właściwą obsługę Klienta w ww. punkcie prowadzi pracownik powiadomionej komórki organizacyjnej Starostwa.
 • Po zakończeniu obsługi Klienta pracownik Starostwa powiadamia Biuro Obsługi Klienta.
 • Pracownik Biura Obsługi Klienta służy pomocą osobie niepełnosprawnej w skorzystaniu z platformy osobowej dla osób niepełnosprawnych i opuszczeniu urzędu.  
2. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają potrzebę w zakresie korzystania z platformy osobowej.
 
INFORMACJA
w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy
o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1 kwietnia 2012 r. weszła w życie Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Starostwie Powiatowym w Gliwicach, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Klienta, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:
 • e-mail na adres: boi@starostwo.gliwice.pl,
 • faksem na nr 32 231 08 22,
 • telefonicznie na nr 32 332 66 00,
 • drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zygmunta Starego 17.