EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”

29 lipca weszły w życie zmiany w Programie „Czyste Powietrze”, mające na celu usprawnienie jego realizacji oraz ułatwienie do niego dostępu potencjalnym beneficjentom.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy umożliwienia gminom udziału w procesie wdrażania Programu. Każda gmina na podstawie zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach porozumienia może przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. W ciągu pierwszego miesiąca od wprowadzenia zmian porozumienie takie podpisało 18 gmin z woj. śląskiego.

Konsekwencją wprowadzonych zmian jest także nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie – po to, by uprościć jego wypełnianie przez wnioskodawcę. Ponadto nowy wniosek zawiera warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy w siedzibie WFOŚiGW. Zmieniły się również inne obowiązujące dokumenty związane z obsługą Programu. Istotne jest, że wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie zmian rozpatrywane będą w oparciu o zapisy dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na dzień złożenia wniosku.  

Kluczowe zmiany mają wieloraki charakter. Nie ma już np. załącznika nr 1 do wniosku pn. „Wymagania techniczne” – jego zapisy przeniesiono do głównego dokumentu, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów jednostkowych”. Usunięto wymóg spełniania warunków technicznych dla źródeł ciepła nieobjętych wymianą w ramach przedsięwzięcia, w budynkach, które uzyskały pozwolenie na budowę przed 15.12.2002 r. – pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasy normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła na paliwo stałe. Zmieniono sposób określania maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia – dotychczas było to nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie – nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku. Doprecyzowano, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej – obecnie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. W przypadku domu nowo budowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

Pełną treść zmienionego Programu „Czyste Powietrze” oraz Regulaminu naboru wniosków znaleźć można na stronie www.wfosigw.katowice.pl.
(RG)

Na zdjęciu: Porozumienie z WFOŚiGW w Katowicach na wdrażanie Programu na swoim terenie zawarła m.in. Gmina Skoczów.
Foto: WFOŚiGW w Katowicach