EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Nowe zasady naboru wniosków o dofinansowanie

Nowe zasady naboru wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach od 15 maja prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Czyste powietrze 2.0. Nabór prowadzony jest w oparciu o zmienioną wersję programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.
 
Program, tak jak poprzednio,  przeznaczony jest dla osób fizycznych – właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków lub lokali mieszkalnych. Jego celem jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Dofinansowanie można otrzymać m.in. na wymianę, zakup i montaż źródeł ciepła, instalację CO i ciepłej wody użytkowej, wentylację mechaniczną z odzyskaniem ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, ocieplanie przegród budowlanych oraz stolarkę okienną i drzwiową.  
 
Po zmianach obowiązuje nowy regulamin naboru wniosków, zmieniony też został wzór formularza wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone przed 15 maja 2020 r. będą rozpatrywane i realizowane na warunkach dotychczasowego programu, a także z zastosowaniem wzorów formularzy w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. Jeżeli jednak wnioskodawca złożył wniosek przed 15 maja br., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na zmienionych zasadach, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w zmienionej wersji programu.
 
Prowadzony na zmienionych zasadach nabór wniosków dotyczy beneficjentów kwalifikujących się do Części 1 Programu – podstawowy poziom dofinansowania. Wnioski o dofinansowanie należy składać bezpośrednio do WFOŚiGW lub za pośrednictwem gmin, które zawarły w tym celu odpowiednie porozumienia z WFOŚiGW. Można je składać poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW lub poprzez serwis gov.pl. 
 
Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu, dostępnym na stronie www.wfosigw.katowice.pl. Tam też znajduje się nowa wersja programu wraz z załącznikami.
 
Nowelizacja programu jest efektem prowadzonych od kilku miesięcy konsultacji, ustaleń i analiz dotychczasowego jego wdrażania. Jej wprowadzenie  wynika z potrzeby przyspieszenia tempa realizacji programu.
 
Wprowadzone zmiany umożliwiają m.in. finansowanie przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie – jednak nie wcześniej niż 15 maja 2020 r. Obecnie możliwe jest także dofinansowanie przedsięwzięć zakończonych – pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15 maja br.
 
Zmiany m.in. uprościły i skróciły proces aplikacyjny. Zmienione zostały i uproszczone kryteria dochodowe. Wniosek o dotację jest mniej skomplikowany. Skrócono także czas rozpatrywania wniosków z 90 do 30 dni. Nastąpiła integracja z programem „Mój Prąd” przez możliwość uzyskania dotacji na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania dwóch osobnych wniosków. Poziom dotacji został powiązany z efektem ekologicznym – wprowadzono bonus za niskoemisyjność i odnawialność. 
 
Program Czyste Powietrze realizowany jest w kraju w latach 2018-2029, a jego budżet wynosi 103 mln zł.  
(RG)