EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Coroczne wsparcie powiatu dla spółek wodnych

Coroczne wsparcie powiatu dla spółek wodnych

Powiat Gliwicki co roku wspiera finansowo inwestycje, wykonywane przez spółki wodne działające na naszym terenie. W 2019 r. samorząd powiatowy przeznaczył na ten cel blisko 120 tys. zł.

Powiat wspiera te inwestycje, gdyż są one niezwykle ważne dla gospodarki wodnej. Jest to pomoc bardzo potrzebna spółkom wodnym, bowiem środki, którymi one dysponują, nie wystarczają na wszystkie potrzeby w tym względzie. W wielu powiatach spółki wodne w ogóle przestały funkcjonować. W powiecie gliwickim – mimo wielu zawirowań – nadal działają one w naszych gminach. Ich rola we właściwym utrzymaniu wód i urządzeń wodnych jest nie do przecenienia.

W br. Powiat Gliwicki udzielił dotacji celowych wszystkim sześciu spółkom wodnym funkcjonującym w naszych gminach. Kierowano się przy tym ich wnioskami i zgłoszonymi w nich potrzebami. Dofinansowane zostały roboty realizowane ze składek członkowskich, polegające na bieżącym utrzymaniu oraz inwestycjach dotyczących urządzeń melioracji wodnej.

Gminna Spółka Wodna w Pilchowicach otrzymała dotację w wysokości 20 tys. zł na zadanie „Gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego R-C na odcinku zlokalizowanym w Pilchowicach w rejonie ul. Gliwickiej (Północna strona drogi wojewódzkiej nr 921)”. Także 20 tys. zł przyznano Gminnej Spółce Wodnej „Sośnicowice” – po 10 tys. zł na realizację dwóch zadań, obejmujących konserwację urządzeń melioracji wodnych w Łanach Wielkich i w Rachowicach. Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna Gierałtowice wykorzysta dotację w wysokości 19,8 tys. zł na konserwację rowów melioracji wodnych szczegółowych, polegającą na wykoszeniu skarp z porostów, odmuleniu dna rowów, oczyszczeniu przepustów oraz wylotów drenarskich mających ujście do rowów. 20 tys. zł dotacji zasili realizację zadania „Unormowanie stosunków wodnych na terenie działania Spółki Wodnej Gminy Rudziniec”. Taką samą kwotę uzyskały też na podobne prace wykonywane na terenie swego działania Spółka Wodna w Dąbrówce oraz Spółka Wodna w Wielowsi.  
(RG)
Na zdjęciu wykonana w ub. roku konserwacja i remont ubezpieczeń skarp oraz dna rowu na kilku działkach w Pławniowicach - obrazująca, jak dobrze dba o urządzenia wodne na swoim terenie m.in. Spółka Wodna Gminy Rudziniec.
Foto: UG Rudziniec