EKO – Wiadomości Powiatu Gliwickiego

Cel: regeneracja środowiskowa gleb

Cel: regeneracja środowiskowa gleb

Rolnicy mogą składać wnioski na dofinansowanie zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego,  wykorzystanego do regeneracji swych pól.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” na lata 2020-2021. O dofinansowanie mogą ubiegać się posiadacze użytków rolnych z terenu województwa śląskiego, o pH gleby poniżej lub równej 5,5 oraz powierzchni nie przekraczającej 75 ha. Kosztami kwalifikowanymi są wyłącznie koszty zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego z wyłączeniem kosztów ich transportu i rozsiewania.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami – kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem opinii OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO; fakturą (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące; wypełnionymi formularzami dotyczącymi pomocy de minimis w rolnictwie; oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR – należy składać do sekretariatu Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Gliwicach, ul. Sowińskiego 26, 44-100 Gliwice, a elektroniczną wersję wniosku należy przesłać na adres: wapnowanie@wfosigw.katowice.pl.

Dofinansowaniem będą objęte wnioski przyjęte przez OSChR w systemie ciągłym w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania środków. W przypadku wyczerpania środków, decyduje data wpływu wniosku do OSChR.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
OSChR w Gliwicach: 32 231 74 19 w. 22, tel. kom. 660 436 281 oraz
WFOŚiGW w Katowicach: 32 60 32 341, 32 60 32 386.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są w Regulaminie naboru wniosków, który wraz z wzorami wymaganych załączników znaleźć można na stronie www.wfosigw.katowice.pl.
(RG)

Na zdjęciu: Wapnowanie jest skutecznym sposobem na przeciwdziałanie nadmiernemu zakwaszeniu pól.
Foto: WFOŚiGW w Katowicach