Dofinansowanie ze środków krajowych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Czytaj więcej
Zwiń

Fundusz Dróg Samorządowych

Informacja dotycząca prowadzonych zadań


 1. Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2944 S Taciszów – Rzeczyce wraz z budową chodnika przy ul. Wiejskiej w Rzeczycach, gmina Rudziniec, powiat gliwicki” – długość 2673 mb. Na dzień 26.11.2020 r. zwołano termin komisyjnego odbioru prac w terenie. Zadanie zostało zrealizowane przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania: 4 434 382,31 zł.      
  2)     W roku bieżącym na podstawie podpisanych umów zrealizowane zostaną jeszcze następujące zadania: „Remont nawierzchni drogi powiatowej Nr 2925 S Leboszowice – Smolnica”
  – dwa odcinki – długość 450 mb i 430 mb. Termin realizacji: 30.11.2020 r.
  Wartość zadania: 326 485,87 zł


  „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2909 S ul. Dworcowa w Chudowie” – odcinek długości 230 mb. Termin realizacji: 17.12.2020 r.
  Wartość zadania: 118 459,46 zł
  3) W trakcie realizacji  znajdują się też dwa zadani, na które uzyskano dofinansowanie
  z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) tj.:
   
  a) „Przebudowa drogi powiatowej nr 2985 S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”. Wykonawcą robót jest firma EUROVIA POLSKA S.A. z/s ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce. Umowa z Wykonawcą zawarta została w dniu 21.08.2020r.  
   
  W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi wykonanie dwóch zadań, przy czym  zakres Zadania Nr 1, na które uzyskano dofinansowanie z FDS obejmuje swoim zakresem przebudowę drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach na odcinku o długości ok. 720 m od drogi krajowej nr 94 do drogi wojewódzkiej nr 901 (bez wchodzenia w pas drogowy ww. dróg) polegająca na budowie chodnika, drogi  rowerowej oraz ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Powstańców Śląskich, a także wykonaniu nowej nawierzchni na drodze powiatowej (warstwy ścieralnej) oraz skorygowaniu geometrii na skrzyżowaniu ul. Gen. Sikorskiego z ul. Powstańców Śląskich. W zakres Zadania Nr 2 wchodzi natomiast przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 2985 S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach. 
   
  Przedmiotowe zadanie  w swoim zakresie obejmuje zatem część zleconą i finansowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach oraz część zleconą i finansowaną przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach. 
  W chwili obecnej realizowane są roboty wod. – kan w ramach zakresu zadania Nr 2, nadzorowanego i prowadzonego przez PWiK.  Zgodnie z zapisami Umowy zakończenie w/w robót budowlanych na  sieci powinno nastąpić do dnia 31.12.2020 r.
  Umowny termin zakończenia robót związanych z przebudową drogi wyznaczony został na dzień 31.05.2021 r.
   
  Planowana wartość zadania Nr 1 wynosi ok. 1 300 000,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę: 687 022,93 zł. Przedmiotowe zadanie realizowane jest również przy pomocy finansowej Gminy Pyskowice. Planowany udział Gminy w finansowaniu zadania wynosi:  400 000,00 zł.  
  b) „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2982 S ul. Szpitalna  w Knurowie”. Wykonawcą zadania jest Firma Usługowo – Budowlana „FIL-BUD” Zbigniew Ziarkowski z/s 40-572 Katowice, ul. Załęska 37/38. Umowa z Wykonawcą  zawarta została w dniu 31.07.2020 r.
   
  W zakres przedmiotowej inwestycji wchodzi wykonanie dwóch zadań, przy czym  zakres Zadania Nr 1, na które uzyskano dofinansowanie z FDS, obejmuje  rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej Nr 2982 S ul. Szpitalna w Knurowie. W zakres Zadania Nr 2 wchodzi natomiast przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej, dla zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie”. 
  Przedmiotowe zadanie w swoim zakresie obejmuje zatem część zleconą i finansowaną przez Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach  oraz część zleconą i finansowaną przez Gminę Knurów.  
   
  Najważniejszym elementem przebudowy układu komunikacyjnego dla zadania nr 1 będzie rondo, które  powstanie na  skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów. W ramach zadania powstanie również ciąg pieszo – rowerowy na odcinku od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego, powstaną nowe oraz przebudowane zostaną  istniejące chodniki, a także przebudowane zostaną zjazdy publiczne oraz indywidualne. 
   
  W ramach Zadania Nr 2 projektuje się przebudowę kanału deszczowego w ul. Szpitalnej od istniejącej studni D34 na sieci kanalizacji deszczowej w rejonie skrzyżowania ul. Szpitalnej z ul. Ułanów do punktu przełączenia istniejącego kanału deszczowego w studni D38, na wysokości budynku przy ul. Szpitalnej nr 30, wraz z przełączeniem istniejącego dopływu (od studni D34 do studni D34.2).
   
  W chwili obecnej realizowane są roboty kanalizacyjne w ramach zakresu zadania Nr 2, nadzorowanego i prowadzonego przez Urząd Miejski w Knurowi .  Zakończenie w/w robót budowlanych na kanalizacji  powinno nastąpić najpóźniej w styczniu roku 2021. 
  Umowny termin zakończenia robót związanych z przebudową drogi powiatowej wyznaczony został na dzień 31.05.2021 r.
   
  Planowana wartość robót drogowych wynosi ok. 3 458 000,00 zł w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych opiewa na kwotę: 1 558 000,00 zł. Planowany udział Gminy w finansowaniu zadania: 950 000,00 zł. Planowany udział Powiatu w finansowaniu zadania: 950 000,00 zł.

      
Czytaj więcej
Zwiń

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach


„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”
 
<Mapka z orientacją>
 
 
Nabór wniosków
 
Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2020 został ogłoszony w lipcu 2019, następnie trwała weryfikacja złożonych wniosków. Po przejściu weryfikacji inwestycja została zakwalifikowana  przez Wojewodę Śląskiego na listę zadań do dofinansowania.
W związku z powyższym 15 kwietnia 2020 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem. Po dopełnieniu wszelkich formalności w dniu 12.06.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania. Dofinansowanie zadania wynosi 60% kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu.
 
 
Planowany termin realizacji inwestycji:
 
Inwestycja realizowana będzie od października 2020 do lipca 2021.
 
 
Planowana  wartość  inwestycji  zgodnie  z  wnioskiem  o  dofinansowanie  wynosi
1 610 186,00 zł
 
Cel projektu
 
Podstawowym celem zadania jest bezpieczne poprowadzenie ruchu rowerowego i pieszego wzdłuż drogi powiatowej Nr 2985S w Pyskowicach na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową Nr 94 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 901 (bez wejścia w pas drogowy drogi krajowej i wojewódzkiej).
 
 
Harmonogram i zakres prac
Zakres prac:
 1.  budowa ciągu pieszo- rowerowego po stronie zachodniej ul. Powstańców Śląskich ciąg pieszo-rowerowy prowadzony będzie od obiektu mostowego na cieku Drama do ul. Czyżyków. Za ul. Czyżyków nastąpi segregacja ruchu. Ruch pieszych odbywać się będzie chodnikiem, ruch rowerowy ścieżką. Chodnik kończy się na wysokości posesji nr 26. Ścieżka rowerowa prowadzona będzie do drogi gruntowej, która prowadzi na ogródki działkowe,
 2. skorygowanie geometrii skrzyżowania ul. Gen Sikorskiego z ul. Powstańców Śląskich,
 3. remont nawierzchni poprzez frezowanie warstwy ścieralnej oraz wbudowanie nowej warstwy z betonu asfaltowego.
 
 Planowane efekty
 
 • Poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi oraz obsługi komunikacyjnej w rejonie skrzyżowań drogi powiatowej z drogami gminnymi. 
 • Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego, a także przejścia dla pieszych z azylem.
 • Uspokojenie ruchu w rejonie dojazdu do skrzyżowań – wydzielenie pasów do relacji skrętnych.
 • Ułatwienie dotarcia do obiektów usługowych i handlowych znajdujących się przy przedmiotowej drodze oraz na obszarze całego miasta. Bezpieczniejsza droga dla uczniów dojeżdżających do pobliskiego gimnazjum, szkoły podstawowej  oraz Zespołu Szkół  w Pyskowicach.
 
Procedura przetargowa
 
W dniu 30.06.2020 r. ogłoszono przetarg dla zadania, pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr  2985S  wraz  z  przebudową  sieci  wodociągowej  i  sieci  kanalizacji  sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach”. Inwestycja realizowana jest wspólnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z Gliwic i składa się z dwóch zadań:
 
Zadanie 1 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach obejmuje realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 2985S ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach ” - część powiatowa.
 
Zadanie nr 2 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. obejmuje realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Powstańców Śląskich w Pyskowicach ” - część Spółki.
 
W dniu 16.07.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Oferty złożyło 6 firm. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 12.08.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Eurovia Polska z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, na kwotę 2 632 200,01 zł. W dniu 21.08.2020 r podpisano umowę z Wykonawcą zadania.
 
Dla powyższej inwestycji w zakresie części powiatowej procedurą przetargową zostało objęte zadanie dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, która została wszczęta dnia 19.06.2020 r. W dniu 29.06.2020 r, nastąpiło otwarcie ofert. Zostało złożonych 5 oferty. Po przeprowadzeniu procedury w dniu 29.07.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma SkyStone Sebastian Dziedzic ze Sosnowca na kwotę 38 400,00 zł. W dniu 07.08.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą.
 
 
Rozpoczęcie prac – zdjęcia „przed” 


Realizacja 
Zakończenie inwestycji 

Czytaj więcej
Zwiń

Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie


„Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie”
 
<Mapa z orientacją>
 
 
Nabór wniosków
 
Nabór wniosków o dofinansowanie na rok 2020 został ogłoszony w lipcu 2019, następnie trwała weryfikacja złożonych wniosków. Po przejściu weryfikacji inwestycja została zakwalifikowana  przez Wojewodę Śląskiego na listę zadań do dofinansowania.
W związku z powyższym 15 kwietnia 2020 Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz gminnych objętych dofinansowaniem. Po dopełnieniu wszelkich formalności w dniu 12.06.2020 r. została podpisana umowa o udzielenie dofinansowania. Dofinansowanie zadania wynosi 60% kosztów zakwalifikowanych do rozliczenia ze środków Funduszu.
 
Planowany termin realizacji inwestycji:
 
Inwestycja realizowana będzie od października 2020 do lipca 2021.
 
 
Planowana wartość inwestycji zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wynosi 6 178 727,00 zł
 
Cel projektu
 
Projekt ma na celu poprawę warunków technicznych i użytkowych drogi oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu oraz niechronionych uczestników ruchu drogowego.
 
Harmonogram i zakres prac
 
Zakresem robót budowlanych objęta jest droga powiatowa nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie o długości 594 m pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Ułanów a skrzyżowaniem z ul. Stefana Batorego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz  skrzyżowanie ul. Szpitalnej z  ul. Kosmonautów.
 
W ramach zadania powstaną następujące elementy układu komunikacyjnego:
 
 1. małe rondo jednopasowe na skrzyżowaniu ul. Szpitalnej z ul. Kosmonautów,
 2. ciąg pieszo-rowerowy od skrzyżowania z ul. Ułanów do skrzyżowania z ul. Stefana Batorego,
 3. przebudowa istniejących chodników, schodów terenowych, zjazdów publicznych oraz indywidualnych,
 4. remont na całej szerokości odcinka ul. Szpitalnej w celu uzyskania odpowiednich spadków poprzecznych na jezdni umożliwiających prawidłowe odwodnienie,
 5. parking dla samochodów osobowych wraz ze zjazdami z dróg publicznych zlokalizowany w rejonie skrzyżowania ulic Szpitalnej i Kosmonautów (w części północno-wschodniej),
 6. zatoki postojowe wzdłuż jezdni ul. Szpitalnej.
 
Planowane efekty
Poprawa poziomu bezpieczeństwa:
przebudowa skrzyżowania na rondo, 
remont nawierzchni drogi,
utworzenie  ciągu pieszo – rowerowego.
 
Poprawa użyteczności:
przebudowa zlokalizowanego poza pasem drogowym parkingu, który zalicza się do robót niekwalifikowanych i finansowany będzie ze środków własnych Powiatu i Partnera zadania – Gminy Knurów. Zadanie też jest powiązane z realizowanym obecnie zadaniem pn. Wsparcie mobilności miejskiej w Knurowie poprzez budowę Centrum Przesiadkowo w Knurowie przy ul. Szpitalnej – Przystanek (FOCH), której inwestorem jest Gmina Knurów. Zachowane zostaną parametry chodników i drogi dla rowerów przez co  obie inwestycję będą stanowiły spójną całość.
 
Poprawa parametrów technicznych będzie miała wpływ na łatwiejszy dostęp do istniejących i nowotworzonych miejsc pracy na terenie gminy, a także do pobliskich placówek oświatowych i zapewni uczniom bezpieczniejsze dotarcie do szkoły.
 
Procedura przetargowa
 
W dniu 16.06.2020 r. ogłoszono przetarg dla zadania, pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej”. Należy zaznaczyć, iż inwestycja realizowana jest wspólnie z Gminą Knurów i składa się z dwóch zadań:
 
Zadanie 1 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Zarządu Dróg Powiatowych w Gliwicach obejmuje realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej Nr 2982S ul. Szpitalna w Knurowie” - część powiatowa
 
Zadanie nr 2 - Wykonanie robót w zakresie dotyczącym Gminy Knurów obejmuje realizację zadania pn. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Szpitalnej dla zadania inwestycyjnego pn. „Odwodnienie w rejonie osiedla Wojska Polskiego I i osiedla Wojska Polskiego II oraz odbudowa rowu Witrel w Knurowie” - część gminna.
 
W dniu 03.07.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert. Oferty złożyło 10 firm. W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w dniu 23.07.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Fil – Bud z Katowic, na kwotę 3 779 953,92 zł. W dniu 31.07.2020 r podpisano umowę z Wykonawcą zadania.
 
Dla powyższej inwestycji procedurą przetargową zostało objęte zadanie dotyczące pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego, która została wszczęta dnia 26.06.2020 r. W dniu 06.07.2020 r. Wpłynęły 3 oferty ale tylko jedna oferta została prawidłowo złożona. Jednak jej kwota znacznie przekraczał kwotę planowaną na realizację zadania. Dlatego w dniu 08.07.2020 r. przetarg został unieważniony. Natomiast  w dniu 09.07.2020 r. ponownie go ogłoszono. W dniu 17.07.2020 r, nastąpiło otwarcie ofert. Zostały złożone 4 oferty. Ostatecznie w dniu 04.08.2020 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta, którą przedstawiła firma Exact Project Mirosław Musiałek ze Stanicy na kwotę 74 415,00 zł. W dniu 11.08.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą.
Rozpoczęcie prac – zdjęcia „przed” 


Realizacja 
Zakończenie inwestycji 

Czytaj więcej
Zwiń
Czytaj więcej
Zwiń

Dofinansowanie z budżetu państwa

Czytaj więcej
Zwiń

PFRON

Czytaj więcej
Zwiń

Inne środki

Czytaj więcej
Zwiń