Aktualności

Zielona Pracownia w „Konopnickiej”

Zielona Pracownia w „Konopnickiej”

„Konopnicka” ma powody do radości. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach wyłonił zwycięzców V edycji konkursu „Zielona Pracownia”.  Wśród nagrodzonych pomysłów znalazł się projekt zatytułowany „Zielona Planeta – utworzenie pracowni nauk przyrodniczych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach”.

W planowanej pracowni  będzie realizowany holistyczny program nauczania obejmujący różne dziedziny nauk przyrodniczych, a także uwzględniający działania młodzieży na rzecz środowiska lokalnego wykraczające poza standardowe zajęcia lekcyjne. Podstawowym założeniem programu jest możliwość jego realizacji na różnych poziomach kształcenia – został on skierowany do uczniów aż trzech różnych szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach: liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia. Program będzie realizowany podczas zajęć lekcyjnych z przedmiotów: geografia, chemia, biologia. Oprócz tego w pracowni będą się odbywać m.in. zajęcia pozalekcyjne, warsztaty, konkursy i spotkania z zaproszonymi gośćmi.

Zajęcia prowadzone różnorodnymi metodami będą sprzyjały rozbudzeniu ciekawości i chęci poznawania świata. Nauka w pracowni zapewni uczniom dostęp do wiedzy teoretycznej i pozwoli na  wykorzystanie jej w praktyce oraz umożliwi zdobycie umiejętności perspektywicznego myślenia, a dzięki prowadzeniu obserwacji i doświadczeń oraz analizie ich wyników wprowadzi uczniów w świat badan naukowych, a także przyczyni się do kształtowania właściwych postaw  proekologicznych.

- Na realizację pomysłu otrzymaliśmy 30 tys. zł w formie dotacji z WFOŚiGW. Po dołożeniu przez Powiat Gliwicki środków wymaganych jako wkład własny łącznie utworzenie nowej pracowni będzie kosztowało 40 tys. zł. Zapraszamy do nowej pracowni już we wrześniu tego roku! – mówi Edyta Mierzwa, dyrektor „Konopnickiej”