Aktualności

Zarząd z wotum zaufania i absolutorium

Zarząd z wotum zaufania i absolutorium

Podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego 27 czerwca radni udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania oraz absolutorium za 2018 rok.

Wotum zaufania to nowa procedura, obowiązująca od tego roku. Uchwała w tej sprawie podjęta została po przedstawieniu Raportu o stanie Powiatu Gliwickiego za 2018 r. Raport ten pozytywnie zaopiniowały Komisja Rewizyjna i wszystkie pozostałe komisje stałe Rady Powiatu Gliwickiego. Przyjęcie raportu poprzedziło przeprowadzenie debaty. Za udzieleniem Zarządowi Powiatu Gliwickiego wotum zaufania głosowało 16 z 20 obecnych na sesji radnych, 4 wstrzymało się od głosu.

Następnie – jak co roku – radni wysłuchali sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdania finansowego powiatu za miniony rok. Dokumenty te zostały wcześniej pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, pozytywne opinie wyraziły także komisje stałe Rady Powiatu Gliwickiego. W głosowaniu uchwały radni  udzieli Zarządowi Powiatu Gliwickiego absolutorium za 2018 r. – większością 18 głosów przy jednym wstrzymującym się. Gratulacje dla Zarządu Powiatu Gliwickiego w składzie starosta Waldemar Dombek, wicestarosta Adam Wojtowicz i członek Ewa Jurczyga, na ręce starosty złożył przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, Andrzej Kurek. Z kolei Waldemar Dombek podziękował wszystkim, którzy się do tego przyczynili: - Dziękuję pracownikom starostwa oraz jednostek organizacyjnych powiatu, bo to nasz wspólny sukces – mówił. – Zapewniam, że dla lepszego życia naszych mieszkańców będziemy pracować jeszcze bardziej wydajnie i kreatywnie – zapewnił starosta.   

Były to dwie najważniejsze uchwały tej sesji. Radni podjęli także kilka innych. Jedna z nich powołała nowy skład Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Knurowie (w związku z zakończeniem się kadencji poprzedniej rady), a kolejna określiła wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Gliwickiego. Radni dokonali też bieżących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Gliwickiego na lata 2019-2022 oraz w uchwale budżetowej powiatu na 2019 r. Wysłuchali również sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Gliwickim na lata 2016-2022.

Warto przypomnieć, że sesje Rady Powiatu Gliwickiego są transmitowane na żywo i utrwalane. Oglądać je można w BIP-ie i na stronie internetowej Powiatu Gliwickiego w zakładce Rada Powiatu/Portal Mieszkańca, gdzie są również zamieszczane wyniki z przebiegu głosowania.