Aktualności

Zarząd Powiatu Gliwickiego z absolutorium

Zarząd Powiatu Gliwickiego z absolutorium

Jednogłośnie uzyskał absolutorium za 2017 rok Zarząd Powiatu Gliwickiego. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowali radni Rady Powiatu Gliwickiego na sesji 28 czerwca.

Podjęcie uchwały poprzedziło przedstawienie przez skarbnik Powiatu Gliwickiego, Marię Owczarzak-Siejko, sprawozdań – z wykonania budżetu powiatu oraz finansowego za 2017 r., a także informacji o stanie mienia powiatu. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, Włodzimierz Gwiżdż przedstawił z kolei radnym pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Gliwickiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, natomiast Wilhelm Krywalski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Gliwickiego, zapoznał ich z pozytywną opinią tej komisji oraz wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Gliwickiego.

Za udzieleniem absolutorium głosowało wszystkich 20 radnych obecnych na sesji. Tak dobrego wyniku pogratulował staroście Waldemarowi Dombkowi przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego, Andrzej Kurek. – Dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą przyczynili się do tego absolutorium – mówił starosta. – Przede wszystkim wicestaroście Ewie Jurczydze, członkowi Zarządu Powiatu Gliwickiego Jackowi Zarzyckiemu, sekretarzowi powiatu Magdalenie Budny, skarbnik Marii Owczarek-Siejko oraz wszystkim pracownikom starostwa, a także naszych jednostek organizacyjnych. To nasz wspólny sukces.

Dochody powiatu w ub. roku wyniosły 85 307 250 zł, a wydatki – 81 007 139 zł, tak więc rok zakończony został nadwyżką w wysokości 4 300 111 zł. Na wydatki majątkowe powiat przeznaczył ponad 16 proc., a na bieżące – blisko 84 proc. z ogółu wydatkowanej kwoty. Największą część wydatków majątkowych przeznaczono na transport i łączność (ponad 60 proc.), oświatę i wychowanie (18,4 proc.) oraz ochronę zdrowia (10,9 proc.). W tej pierwszej pozycji mieszczą się liczne modernizacje infrastruktury drogowej powiatu. Są to m.in. rozbudowa ul. 1 Maja w Knurowie, na którą powiat przeznaczył ponad 2,3 mln zł, przebudowa drogi powiatowej Nr 2991S na odcinku od Kozłowa do Gliwic (2,6 mln zł) czy przebudowa mostu przez potok Toszecki w Ciochowicach (700 tys. zł). Wiele prac przeprowadzonych zostało w szkołach powiatowych. Na modernizację i rozbudowę pracowni informatycznych w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego budżet powiatu przeznaczył blisko 650 tys. zł, a na przebudowę i modernizację Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach – ponad 1,6 mln zł. Inwestowano w szpitale, w których Powiat Gliwicki ma swe udziały. 290 tys. zł kosztowało zabezpieczenie przeciwpożarowe Szpitala w Knurowie, zaś zakup aparatury medycznej i sprzętu dla tej placówki – blisko 460 tys. zł. Szpital w Pyskowicach otrzymał sprzęt za 70 tys. zł, a powiat zasilił jego kapitał zakładowy kwotą 500 tys. zł.  Powiat wspierał też swe domy pomocy społecznej. Dla DPS-ów „Ostoja” i Zameczek” zakupione zostały dwa mikrobusy – każdy po ok. 150 tys. zł. Na wiele z tych inwestycji Powiat Gliwicki pozyskał dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych – m.in. funduszy unijnych, programów rządowych, PFRON-u oraz budżetów gmin.