Aktualności

Załóż swoją firmę

Załóż swoją firmę

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. O pomoc finansową mogą ubiegać się także mieszkańcy kilku gmin powiatu gliwickiego.

Obszar LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska”, który objęty jest Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), tworzy 16 gmin z trzech powiatów. Z powiatu gliwickiego są to gminy: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś.

Beneficjentem udzielanego wsparcia na założenie działalności gospodarczej może być osoba fizyczna, która:
- jest pełnoletnim obywatelem państwa członkowskiego UE
- ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR
- w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej, w szczególności nie była wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
- nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w KRUS

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.lesnakrainalgd.pl