Aktualności

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Wsparcie dla niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PRFON) zapewnia spore możliwości otrzymania dofinansowania przez potrzebujących. Starać się o nie można poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach (PCPR).

Wsparcie takie udzielane jest zgodnie z potrzebami osoby niepełnosprawnej, na jej wniosek. Wnioski do PCPR w Gliwicach składane mogą być jedynie przez mieszkańców powiatu gliwickiego.

Dofinansowanie może być udzielone osobie niepełnosprawnej do:
- uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym. Jest to czternastodniowy wyjazd do ośrodka, który musi być przystosowany do schorzeń osoby niepełnosprawnej, zapewniając jej odpowiednią rehabilitację (jeśli istnieje taka potrzeba z osobą niepełnosprawną na turnus może się wybrać jej opiekun);
- zaopatrzenia w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne, np. kule łokciowe, wózek inwalidzki, aparat słuchowy, itp. Osoba niepełnosprawna zwraca się do lekarza o wypisanie zlecenia do NFZ, które jest warunkiem dofinansowania ze środków PFRON;
- likwidacji barier architektonicznych – osoba niepełnosprawna ruchowo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, która porusza się na wózku inwalidzkim lub ma problemy w poruszaniu się, może starać się o zlikwidowanie istniejących barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, np. dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności łazienki, likwidacji progów, poszerzenia drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, w celu swobodnego dostępu do pomieszczenia, jak również przystosowania istniejących pomieszczeń do swoich potrzeb;
- likwidacji barier technicznych – możliwość dofinansowania zakupu schodołaza, szyn teleskopowych wjazdowo-wyjazdowych;
z budynku, zakup i montaż platformy zewnętrznej lub zakup krzesełka przyschodowego, itp. ;
- likwidacji barier w komunikowaniu się – możliwość dofinansowania m. in. zakupu zestawu komputerowego lub laptopa, wraz z przyłączem do Internetu, zaopatrzenia w urządzenia głośnomówiące, telefony dla osoby niedowidzącej, który pozwoli osobie niepełnosprawnej, szczególnie samotnej być w stałym kontakcie ze światem otaczającym, a także w przypadku gdy osoba przebywa w szpitalu lub z powodu niepełnosprawności nie ma możliwości wyjścia z domu;
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny – jeżeli niezbędne jest, żeby osoba niepełnosprawna ćwiczyła w domu na wskazanym przez prowadzącego rehabilitanta lub prowadzącego lekarza sprzęcie rehabilitacyjnym (np. rowerku stacjonarnym, bieżni, rotorze), jest możliwość starania się o dofinansowanie w ramach zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
    
Dodatkowo od 2012 r. w powiecie gliwickim realizowany jest pilotażowy program „Aktywny samorząd”. Dzięki niemu osoba niepełnosprawna może otrzymać dofinansowanie do specjalistycznego sprzętu komputerowego, do protezy kończyny na wyższym poziomie czy przystosowaniu auta do swoich potrzeb. Niepełnosprawny student w ramach „Aktywnego samorządu” może starać się o dofinansowanie czesnego oraz dodatku na pokrycie innych kosztów kształcenia. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, każda z osób niepełnosprawnych lub członek jej rodziny, może również skorzystać z porady psychologa oraz prawnika.

Oferta dla osób niepełnosprawnych od stycznia 2016 r. została poszerzona o dodatkowe formy wsparcia w ramach projektu „Nowy start w lepszą przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Osoby niepełnosprawne mają możliwość uczestnictwa w Międzypokoleniowych Klubach Spotkań, które integrują je ze środowiskiem lokalnym. Ponadto niepełnosprawni uczestnicy projektu mają możliwość podniesienia własnych kwalifikacji poprzez udział w bezpłatnych kursach lub szkoleniach o charakterze zawodowym lub edukacyjnym. Pracownicy Zespołu ds. projektów celowych działają także na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnymi w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi pracodawcami. Jednym z celów projektu jest bowiem aktywizacja zawodowa. Pośrednio wpływ na jego osiągniecie miał udział uczestników w treningach tematycznych, podnoszących ich wiedzę i umiejętności społeczne. Zadbano również o sferę kulturalną osób niepełnosprawnych. Uczestnicy biorą udział w warsztatach tematycznych, zgodnie ze swoimi pasjami i uzdolnieniami. Mogą także skorzystać z wycieczek, imprez kulturalnych, biletów do kina oraz karnetów sportowych. Wszystkie realizowane w ramach projektu działania pozwalają na niwelowanie posiadanych przez osoby niepełnosprawne ograniczeń i barier – informuje Grażyna Ledwoń, zastępca dyrektora PCPR w Gliwicach.

Aby otrzymać dofinansowanie ze środków PFRON, niezbędne jest złożenie przez osobę niepełnosprawną lub jej opiekuna prawnego wniosku na odpowiednim druku. Każdy wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć ktoś z rodziny lub znajomy. Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR w pokoju nr 90, na stronie internetowej www.pcpr-gliwice.pl  (poszczególne procedury opisane są w zakładce „Pomoc osobom niepełnosprawnym – mieszkańcom Powiatu Gliwickiego”) oraz w ośrodkach pomocy społecznej w gminach.

We wnioskach należy wpisać podstawowe dane osobowe, które znajdziemy w dowodzie osobistym. Do każdego wniosku należy dołączyć załączniki, wymienione we wniosku. Część wniosków wymaga złożenia zaświadczenia lekarskiego. Wnioski o dofinansowanie nie są trudne do wypełnienia, lecz zazwyczaj wypełnienie ich wymaga czasu.

Pracownicy Zespołu ds. osób niepełnosprawnych zawsze służą swoją pomocą w wypisywaniu wniosków, informują osoby niepełnosprawne o ich uprawnieniach, o możliwościach z jakich mogą korzystać. Jeżeli Centrum otrzymuje informacje o ciekawych projektach lub nowych możliwościach dla osób niepełnosprawnych, informujemy o tym na naszej stronie internetowej w zakładce „Aktualności” albo w gablocie przed pokojem  nr 90 w budynku Starostwa Powiatowego w Gliwicach. Wyczerpujące informacje można otrzymać również telefonicznie, kontaktując się z pracownikami  tel. 32 332 66 14.

- Najczęściej osoby niepełnosprawne wnioskują o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz o zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Niestety środki przekazywane przez PFRON nie wystarczają na dofinansowanie wszystkich wniosków. Dlatego zmuszeni jesteśmy wprowadzać zasady kolejności rozpatrywania wniosków oraz zmniejszania przyznawanych dofinansowań. Jednak w miarę naszych możliwości staramy się pomóc każdej osobie niepełnosprawnej, zgłaszającej różnorakie trudności. Informujemy o przysługujących prawach i możliwościach uzyskania wsparcia w innych instytucjach lub organizacjach pozarządowych – dodaje Katarzyna Łata, doradca ds. osób niepełnosprawnych w PCPR Gliwice.