Aktualności

Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego

Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego

31 maja w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Subregionu Centralnego. Wziął w nim udział starosta gliwicki, Waldemar Dombek.
 
Walne Zebranie prowadziła Marzena Szuba, wiceprezydent Katowic. W trakcie spotkania Stefania Koczar-Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprezentowała dane na temat postępu  wdrażania programu, ze szczególnym uwzględnieniem ZIT oraz stanu prac dotyczących programowania przyszłej perspektywy.
 
Podczas Walnego Zebrania Zygmunt Frankiewicz, przewodniczący Zarządu Związku przedstawił informacje o działalności Zarządu Związku.
 
Zostały podjęte następujące uchwały:
- uchwała nr 8/2019 w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej,
- uchwała nr 9/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Związku za 2018 rok,
- uchwała nr 10/2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego za działalność w 2018 roku,
- uchwała nr 11/2019 w sprawie przekazania Zarządowi Województwa Śląskiego przez Zarząd Związku stanowiska w sprawie realizacji przez Związek zadań wynikających z roli Instytucji Pośredniczącej i wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027.