Aktualności

W starostwie o prawie wodnym

W starostwie o prawie wodnym

Z udziałem wicewojewody śląskiego Jana Chrząszcza odbyło się 11 lipca w Starostwie Powiatowym w Gliwicach spotkanie poświęcone zmianom w prawie wodnym.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Urzędu Gminy w Rudzińcu oraz Starostwa Powiatowego w Gliwicach – Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Zebranych przywitał członek Zarządu Powiatu Gliwickiego Jacek Zarzycki.

Spotkanie poświęcone było wzajemnej współpracy w związku ze zmianami w prawie wodnym. Poruszone zostały m.in. kwestie dotyczące dużych zbiorników wodnych, które znajdują się w powiecie gliwickim – np. zbiornika w Pławniowicach.

Przypomnijmy, że 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W związku z powyższym rozpoczęło działanie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jest ono głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową gospodarkę wodną. Wody Polskie przejęły wcześniejsze zadania i kompetencje Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków województw (związane z utrzymaniem wód), a także starostów (kompetencje związane z gospodarką wodną w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych i innych decyzji oraz przyjmowania zgłoszeń).

Z dniem wejścia w życie ustawy wygasł także trwały zarząd ustanowiony na gruntach pokrytych wodami oraz innych nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa, w stosunku do których wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych zostało powierzone Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie. W świetle obowiązujących obecnie przepisów, reprezentację Skarbu Państwa oraz wykonywanie praw właścicielskich Skarbu Państwa (mowa o nich w art. 258 ust. 1-9 ustawy Prawo wodne) stwierdza właściwy wojewoda, w drodze decyzji wydanej na wniosek Wód Polskich albo ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej. Jak poinformowali przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na dzień 11 lipca br. do wojewody śląskiego wpłynęły dopiero trzy takie wnioski.