Aktualności

Unia wspiera edukację

Dobre wykształcenie i stale podnoszone kwalifikacje to filary nowoczesnego społeczeństwa. Trudno jednak dyskutować o nowoczesnej edukacji, pomijając problem jej finansowania. W tej kwestii cennym wsparciem okazują się fundusze unijne możliwe do pozyskania m.in. w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Szeroko korzysta z nich Powiat Gliwicki.
Powiat nadzoruje pracę trzech zespołów szkół ponadgimnazjalnych i dwóch szkół specjalnych. Może poszczycić się sporym doświadczeniem w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu tych środków. Już drugi rok uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów uczęszczający do powiatowych zespołów szkół mogą korzystać z projektu pn. „Współczesny Michał Anioł – rozwój pasji i wyrównywanie szans uczniów szkół Powiatu Gliwickiego o profilu ogólnym”. Projekt o wartości ponad 1 mln 30 tys. zł polega na wdrażaniu szkolnych programów rozwojowych poprzez prowadzenie zajęć wyrównujących zaległości edukacyjne i rozwijających tzw. kompetencje kluczowe (zwłaszcza z zakresu nowoczesnych technologii i języków obcych), a także poprzez opiekę i doradztwo psychologiczno-pedagogiczne oraz poradnictwo zawodowe. Zajęcia prowadzone w szkołach uzupełniane są licznymi formami edukacji pozaszkolnej.
Należy się spodziewać, że sporym zainteresowaniem będzie się cieszył również podobny projekt pn. „Stawiam na rozwój – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gliwickim”. Adresowany tym razem do uczniów szkół o profilu zawodowym czyli szkół specjalnych przygotowujących do pracy, techników i zasadniczych szkół zawodowych. Jego realizacja rozpocznie się w sierpniu br. i obejmie lata szkolne 2010/2011 i 2011/2012. Na projekt – o wartości prawie 900 tys. zł – składają się podobne zadania jak w opisanym powyżej „Współczesnym Michale Aniele”, jednak większy nacisk położony zostanie na przygotowanie do świadomego i trafnego wyboru drogi zawodowej i zwiększenie szans uczniów na zaistnienie na lokalnym rynku pracy. Stąd obok zajęć pozwalających wyrównać zaległości edukacyjne, pojawią się m.in. dodatkowe zajęcia z zakresu ekonomii i zastosowania informatyki w biznesie czy przetwarzania fotografii cyfrowej, zaplanowano też wykłady pracowników wyższych uczelni, a kursy językowe zostaną wzbogacone o zwiedzanie zabytków techniki z anglojęzycznym przewodnikiem i udział w anglojęzycznych wykładach na Politechnice Śląskiej. Również doradztwo pedagogiczno–psychologiczne w znacznej mierze będzie polegało na wypracowywaniu umiejętności przydatnych na rynku pracy – np. komunikacji interpersonalnej, asertywności i radzenia sobie z negatywnymi emocjami. Uczniowie szkoły specjalnej będą mieli okazję uczyć się umiejętności z zakresu gospodarstwa domowego, ceramiki oraz bukieciarstwa i florystyki, zaś szkół zawodowych i techników – poszerzać wiedzę z zakresu prawa pracy, projektowania sieci komputerowych i przestrzeni użytkowej, ergonomii pracy, architektury krajobrazu, elektroniki i technologii górniczej. Zakłada się, że ze wsparcia w ramach projektu skorzysta ok. 700 uczniów ze wszystkich placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat Gliwicki
Nie jest możliwe podnoszenie poziomu szkolnictwa bez troski o kwalifikacje jego pracowników, stąd do nich adresowany jest kolejny projekt, na który Powiat Gliwicki pozyskał dofinansowanie w ramach Priorytetu IX PO KL. Niedawno rozpoczęła się realizacja tego dwuletniego projektu o wartości 350 tys. zł pn. „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy. Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników administracji oświatowej Powiatu Gliwickiego”, w ramach którego ok. 70 osób - nauczycieli i pracowników administracji oświatowej wspomnianych zespołów szkół oraz zajmujących się edukacją pracowników Starostwa – weźmie udział w studiach podyplomowych, szkoleniach
i kursach.