Aktualności

Unia dofinansuje kolejne powiatowe projekty

Pierwszy z projektów nosi nazwę „W krainie utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego”. Będzie on realizowany w ramach Działania 4.3 Promocja kultury RPO WSL. Jego łączna wartość wynosi 218 600 zł, w tym 185 810 zł stanowić będzie dotacja. Projekt będzie realizowany w latach 2011-2012. W pierwszym roku realizacji powiat wyda na ten cel 78 100 zł, a w 2012 – 140 500 zł.
Projekt ma na celu popularyzację śląskich tradycji, obrzędów, wierzeń i obyczajów, kultywowanych na terenie powiatu gliwickiego. Jego przedmiotem jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej, której celem jest wzrost wiedzy mieszkańców powiatu, Śląska, Polski oraz powiatów partnerskich Powiatu Gliwickiego z zagranicy na temat śląskiej kultury ludowej przedstawionej na przykładzie powiatu gliwickiego. W ramach projektu popularyzowane będą w szczególności typowo śląskie tradycje, obrzędy, wierzenia i obyczaje nadal kultywowane w miejscowościach powiatu gliwickiego oraz legendy związane z tym terenem, które przekazywane z pokolenia na pokolenie przetrwały do dziś w pamięci lokalnej społeczności. Projekt składa się z dwóch etapów: przygotowawczego, w ramach którego zostaną opracowane i wydane materiały, które będą promowane w trakcie kampanii (film i album nt. zwyczajów i obrzędów z terenu powiatu gliwickiego, album nt. legend i wierzeń z nagraniem dźwiękowym legend na CD, zestaw fotografii) oraz wdrożeniowego, czyli właściwej kampanii, w trakcie której upowszechniane będą materiały wydane w ramach projektu i zorganizowana zostanie wystawa, zaprezentowana w 6 miastach.
Nazwa drugiego projektu to „Termomodernizacja obiektu Domu Pomocy Społecznej Zameczek w Kuźni Nieborowskiej”. Będzie on realizowany w ramach Działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii RPO WSL. Jego łączna wartość wynosi 938 306,15 zł, w tym 797 560,22 zł stanowi dotacja. Projekt jest realizowany w latach 2007-2011. Jego głównym celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
Cel zakładany w projekcie zostanie osiągnięty poprzez kompleksową termomodernizację budynku Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Kuźni Nieborowskiej. Prace termomodernizacyjne tego obiektu obejmują następujące działania: wykonanie instalacji solarnej, modernizacja kotłowni z koksowo-węglowej na olejową, ocieplenie ściany piwnic przy gruncie, wymiana okien, wymiana drzwi, ocieplenie stropodachu nad klatka schodowa, ocieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja, ocieplenie ściany klatki schodowej przyl. do strychu, instalacja co, instalacja wentylacyjna.