Aktualności

Uczniowie już w szkolnych ławkach

Uczniowie już w szkolnych ławkach

3 września w szkolne mury zawitali uczniowie powiatowych placówek oświatowych. Naukę w nich rozpoczęło ponad 1400 uczniów.

W Zespole Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Knurowie powitano 150 pierwszoklasistów: - W I Liceum Ogólnokształcącym kontynuowane są tradycyjne kierunki kształcenia: humanistyczno-językowy, ścisły i przyrodniczo-medyczny – informuje dyrektor szkoły Dorota Gumienny i dodaje: - W Technikum nr 1 młodzież klas I będzie się kształcić w zawodach: logistyk (najchętniej wybierany kierunek – 36 chętnych), informatyk (niesłabnąca popularność: 30 przyjętych uczniów) oraz technik obsługi turystycznej. Uczniowie naszej szkoły i ich nauczyciele wychowania fizycznego tegorocznej jesieni otrzymają do dyspozycji kompleks zewnętrznych obiektów sportowych: bieżnię okólną, 100-metrową bieżnię do sprintu, skocznię w dal, rzutnię do pchnięcia kulą i boisko do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy. Jest to tegoroczna – i z radością oczekiwana – największa inwestycja Powiatu Gliwickiego w knurowską bazę oświatową.

W placówce przed pierwszym dzwonkiem przeprowadzono również remont zaplecza pracowni chemicznej w budynku Liceum Ogólnokształcącego, tworząc profesjonalną i estetyczną przestrzeń laboratoryjną, wyposażoną m.in. w nowe dygestorium, meble i odczynniki. Zakupy zostały wykonane w ramach projektu unijnego „KORONA, czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego” – jego realizatorami są: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie, Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach, Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie, Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach. Celem działań projektowych jest poprawa efektów kształcenia ogólnego w naszych powiatowych szkołach. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020).

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie w rozpoczęciu nowego roku szkolnego uczniom towarzyszyła wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga.  

- Cieszę się, że mocno powraca tu kształcenie kadr dla górnictwa – mówiła. – Pomocna w tym jest umowa, jaką Powiat Gliwicki podpisał dwa lata temu z Jastrzębską Spółką Węglową, gwarantująca zatrudnienie absolwentom klas przygotowujących do pracy w kopalni.  W tym roku szkolnym dochodzą do tego stypendia, ufundowane przez JSW dla uczniów kształcących się zarówno w branżowej szkole I  stopnia w zawodzie ślusarz, jak i w technikum w zawodzie technik górnictwa podziemnego.

Nowością w tym roku szkolnym w ZSZ nr 2 w Knurowie jest projekt edukacyjny „ratownictwo medyczne”. Uczniowie zdobywają tu szczegółową wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego oraz innych nauk medycznych, wiedzę z zakresu regulacji prawnych oraz norm etycznych odnoszących się do wykonywania zawodu ratownika medycznego. Otrzymają rzetelne, podstawowe przygotowanie w oparciu o kształcenie ogólnokształcące oraz nabędą umiejętności w zakresie medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego u dzieci i dorosłych. Ponadto w Technikum ZSZ nr 2 wznowiono zawód technik górnictwa podziemnego. W placówce działa również Szkoła Branżowa, gdzie uczniowie kształcą się w zawodzie ślusarz oraz klasie wielozawodowej i klasie integracyjnej.

W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach we wrześniu naukę rozpoczęło 82 uczniów klas pierwszych (LO – 48, Branżowa Szkoła I stopnia – 34). W roku szkolnym 2018/2019 ruszyły następujące kierunki:  Liceum Ogólnokształcące: klasa mundurowa, klasa medyczno-kosmetyczna i humanistyczno-prawna oraz jedna klasa wielozawodowa w Branżowej Szkole I stopnia.

W tym roku szkolnym wśród uczniów Liceum Ogólnokształcącego będzie kontynuowany projekt „KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”. Będą również zorganizowane dodatkowe zajęcia z matematyki.

Uczniów w „Konopnickiej” przywitała 3 września nowa dyrektorka – Edyta Mierzwa, kierująca wcześniej Gliwickim Ośrodkiem Metodycznym. Przypomnijmy, że na emeryturę odeszła długoletnia poprzednia dyrektor ZS im. M. Konopnickiej, Elwira Dersiewicz. Powiat Gliwicki na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego reprezentował Jacek Zarzycki, członek Zarządu Powiatu.  

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie to: ośmioletnia szkoła podstawowa, wygaszające gimnazjum, szkoła specjalna przysposabiająca do pracy, w której uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności z zakresu pomocnika kucharza, pracownika pomocniczego terenów zielonych, wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych, pracownika pomocniczego obsługi hotelowej, kończąca się egzaminem KSAPL, akredytującym umiejętności i kwalifikacje wyżej wymienionych specjalności.

- Prowadzimy również Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, cieszące się największym zainteresowaniem ze względu na różnorodność terapii, w skład której wchodzą m.in. zajęcia z psychologiem, pedagogiem, logopedą, dogoterapeutą, terapeutą behawioralnym i terapeutą Integracji Sensorycznej – informuje dyrektor ZSS w Knurowie, Alina Jaworska.

W nowym roku szkolnym dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum tej placówki, w ramach zajęć dodatkowych unijnych będą odbywać się: kynoterapia, EEG biofeedback, stymulacja polisensoryczna, arteterapia z terapią manualną w tworzeniu ceramiki artystycznej, terapia przez sztukę, logorytmika, akademia muzyki i plastyki, zajęcia ruchowe metodą Weroniki Sherborn, komunikacja alternatywna, zajęcia muzyczno-ruchowe metoda Carla Orffa, biblioterapia, cykl z ekologią za pan brat, kółko teatralne.
Dla uczniów szkoły specjalnej przyspasabiającej do pracy w ramach zajęć unijnych odbywają się: zajęcia hotelowe, akademia małego kucharza, ogrodnictwo, zajęcia z doradztwa zawodowego.

Równie szeroką ofertę ma Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach. - Wraz z nadejściem pierwszego września, od 57 lat otwieramy podwoje dla wszystkich stałych oraz nowych uczniów i ich rodziców – informuje dyrektor tej placówki Bogusław Hadzik. - Kształcenie w naszej szkole przeznaczone jest dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W ZSS w Pyskowicach uczniowie mogą realizować obowiązek szkolny na etapie szkoły podstawowej z oddziałami trzeciej klasy gimnazjalnej, szkoły przysposabiającej do pracy oraz szkoły branżowej I stopnia o profilu kucharz i murarz-tynkarz. W szkole prowadzone są również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Uczniowie objęci są tutaj pomocą pedagogiczną, psychologiczną, logopedyczną oraz terapią ruchową. Prowadzone są również zajęcia w pracowniach multimedialnych, komputerowej, językowej, matematycznej, przyrodniczej, krawieckiej, ceramicznej, a także integracji sensorycznej i ogólnorozwojowej. Uczniowie szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy odbywają praktyki u prywatnych pracodawców na terenie miasta, a tym samym nabywają umiejetności radzenia sobie w dorosłym środowisku pracy, z możliwością dalszego zatrudnienia po ukończeniu szkoły.

ZSS w Pyskowicach współpracuje z dwoma szkołami za granicą – w Czechach oraz w Niemczech, do których uczniowie systematycznie wyjeżdżają. Najbliższe wyjazdy uczniowskie odbędą się w październiku do Czech, a na wiosnę 2019 r. do Niemiec.

Obecnie szkoła uczestniczy w trzech projektach europejskich. Pierwszy z nich to ERASMUS+ nastawiony na wymianę doświadczeń w zakresie zajęć terapeutycznych, współpracę i wymianę uczniów ze szkołą czeską w Opawie, a pozostałe dwa oparte są na organizowaniu pozalekcyjnych zajęć  terapeutycznych i zawodowych oraz na doposażeniu szkoły w pomoce dydaktyczne. W ramach projektu działać będzie w szkole pracownia biofeedbacku wspomagająca uczniów w ich prawidłowym rozwoju.

- W czasie wakacji przeprowadzono kilka remontów w celu odświeżenia sal lekcyjnych oraz dostosowania szkoły do obecnych potrzeb. W szkole utworzono nowy gabinet pielęgniarki szkolnej oraz terapii biofeedback, zmodernizowano szkolną jadalnię i pomieszczenia gospodarcze, a także usunięto kolejną barierę architektoniczną, umożliwiając tym samym swobodne poruszanie się osobom na wózkach po drugim piętrze. Szkoła w marcu tego roku zakończyła prowadzony przez Powiat Gliwicki projekt europejski związany z rozbudową i modernizacją placówki. Oddano tym samym do użytku nowoczesną windę osobową, ułatwiającą przemieszczanie się pomiędzy kondygnacjami. Utworzono nowe pracownie zawodowe i techniczne, umożliwiające zwizualizowanie zagadnień teoretycznych oraz nabywanie praktycznych umiejętności w zakresie kucharstwa, murarstwa i tynkarstwa, stolarstwa, ogrodnictwa, a także w zakresie pracownika pomocy hotelowej – informuje dyrektor Bogusław Hadzik.  

„Rozbudowa i modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach w celu utworzenia pracowni i warsztatów umożliwiających kształcenie w zawodzie kucharz oraz pracowni technicznych wraz z niwelowaniem barier architektonicznych” – to nazwa projektu, dzięki któremu budynek szkolny przeszedł metamorfozę.

Naszym uczniom i gronu pedagogicznemu życzymy udanego roku szkolnego 2018/2019!