Aktualności

Trwają matury

Trwają matury

27 kwietnia abiturienci szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gliwicki odebrali świadectwa, a już 4 maja – jak wszyscy maturzyści w kraju – przystąpili do  egzaminu dojrzałości.

W miniony piątek uroczystości pożegnania uczniów ostatnich klas odbyły się we wszystkich trzech powiatowych placówkach oświatowych: Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego i w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz w Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach.

W pyskowickiej „Konopnickiej” pożegnano abiturientów tamtejszego Liceum Ogólnokształcącego. Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandaru szkoły do auli, gdzie odbywało się pożegnanie maturzystów. Abiturientom towarzyszyli w tym wyjątkowym dniu m.in. Jacek Zarzycki z Zarządu Powiatu Gliwickiego, Adam Wójcik – zastępca burmistrza Pyskowic, Anna Majewska – prodziekan gliwickiego wydziału Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu, ppor. Arkadiusz Rachel reprezentujący 6. batalion powietrznodesantowy w Gliwicach, a także Ewa Leszczyńska-Sejda z Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Zabrzu i Anna Mercik z Medycznej Szkoły Policealnej Województwa Śląskiego w Gliwicach, z którymi to placówkami „Konopnicka” współpracuje.

Podczas uroczystości najlepsi uczniowie odebrali świadectwa z paskiem, nagrody i dyplomy, wręczone przez dyrektor szkoły Elwirę Dersiewicz i wychowawczynię Małgorzatę Klyszcz. Byli wśród nich m.in. Jessika Bursakowska-Sierocińska, która osiągnęła średnią ocen 5,16 oraz Katarzyna Gawlik, Marta Bryzik i Grzegorz Lindner. Z kolei Sławomir Tokarz, który prowadził zajęcia z uczniami tzw. mundurówki, wręczył im certyfikaty ukończenia szkolenia bojowego, uprawniające do otrzymania dodatkowych punktów przy naborach do wojska czy policji. Młodsi koledzy przygotowali dla maturzystów pełen humoru program artystyczny, potem zaś na pożegnanie były kwiaty dla nauczycieli i łzy wzruszenia…

W Knurowie tego dnia młodzieży towarzyszyła m.in. wicestarosta gliwicki Ewa Jurczyga.

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie trzech uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem – byli to: Dawid Kotliński, Patryk Michałkiewicz i Krzysztof Zacherniak. Rozdano również mnóstw nagród, m.in. za osiągnięcia sportowe, dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i aktywność szkolną, a uczniowie projektów edukacyjnych „Klasa mundurowa” i „Kosmetyka i wizaż” odebrali odpowiednio: „Certyfikaty ukończenia szkoły mundurowej w Knurowie” i „Certyfikaty ukończenia zajęć z zabiegów kosmetycznych w ramach projektu edukacyjnego Kosmetyka i wizaż realizowanego w II Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie”.

Wiele nagród przyznano także podczas zakończenia roku szkolnego Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie, które odbyło się w Kinie Scena Kultura. Wśród nich była szczególna –Subiektywna Nagroda Dyrektora Szkoły Pader 2018. Otrzymali ją: w Technikum – Dawid Łączyński, zaś w Liceum – Szymon Owczorz. Jak mówiła podczas uroczystości dyrektor szkoły Dorota Gumienny, Szymon został wyróżniony za wszechstronność: doskonałe wyniki w nauce, aktywność w Młodzieżowej Radzie Miasta Knurowa oraz samorządzie uczniowskim, trzyletnią przynależność do chóru Schola Cantorum, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych na Uniwersytecie Licealisty Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, reprezentowanie szkoły w konkursach i olimpiadach ale i zawodach sportowych, wielką dojrzałość i kulturę. Zaś Dawid Łączyński – za rozwijanie artystycznych pasji w uczniowskiej kapeli The Last Room, która przez 4 lata uświetniała ostrą muzyką rockową wydarzenia szkolne i miejskie.

Z kolei Adam Dobrowolski otrzymał stypendium Rady Rodziców za najwyższą średnią ocen w Technikum nr 1 wśród tegorocznych abiturientów, a w I LO Rada Rodziców uhonorowała Paulinę Rużeńską – najlepszą szkolną matematyczkę (ocena celująca, wielokrotne reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach matematycznych).

A już 4 maja rozpoczęły się matury. W Zespole Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach potrwają one do 21 maja. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło tutaj 26 uczniów Liceum Ogólnokształcącego. Wszyscy obowiązkowo na poziomie podstawowym zdają język polski, matematykę, język obcy (angielski, niemiecki) oraz jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym – najczęściej jest to język polski, język angielski lub geografia.

W ZSZ nr 2 w Knurowie do matury przystąpiło 78 abiturientów. Wśród przedmiotów dodatkowych uczniowie najczęściej wybierają tutaj j. angielski, geografię, biologię, matematykę i język polski. Egzaminy w ZSZ nr 2 zakończą się 17 maja.

Z kolei w Zespole Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie do matury przystępuje: w Liceum Ogólnokształcącym – 100 uczniów i 25 absolwentów – zdających dodatkowe przedmioty lub poprawiających wyniki z lat ubiegłych, zaś w Technikum – 78 uczniów i 1 absolwent. W LO młodzież najczęściej jako przedmioty dodatkowe w zakresie rozszerzonym wybierała: biologię, j. angielski, chemię, matematykę i j. polski. W Technikum były to m.in.: j. angielski, matematyka, informatyka, geografia. Matury potrwają w „Paderku” do 18 maja.

Tegorocznym maturzystom życzymy połamania piór!