Aktualności

Szkolna „KORONA”

Szkolna „KORONA”

Jesienią ub.r. rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego „KORONA czyli KOmpetencje, ROzwój, NAuka w szkołach specjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu gliwickiego”. Powiat Gliwicki na jego przeprowadzenie uzyskał ponad 753 700 zł unijnego dofinansowania.

Główny cel tego projektu to rozwijanie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem tych obecnie najbardziej przydatnych na rynku pracy i podczas dalszego podnoszenia kwalifikacji. Ze wsparcia projektowego mogą skorzystać uczniowie i nauczyciele wszystkich zespołów szkół prowadzonych przez Powiat Gliwicki.

Uczniowie liceów ogólnokształcących i techników uczestniczą w dodatkowych zajęciach poszerzających wiedzę i umiejętności, głównie z zakresu nauk przyrodniczych, matematyki i języków obcych, a także z doradztwa zawodowego.

- Młodzież może korzystać z zajęć wyrównawczych, ale też poznawać zagadnienia wykraczające poza program szkolny – mówi Joanna Piktas, naczelnik koordynującego projekt Wydziału Rozwoju, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Promocji w starostwie. – Część zajęć z zakresu biologii z elementami nauk medycznych prowadzona jest w języku angielskim, uczniowie uczą się matematyki w oparciu o gry strategiczne i losowe, pracują z drukarką 3D. Zajęcia koncentrują się na praktycznym wykorzystywaniu wiedzy, interpretacji danych i tworzeniu strategii rozwiązywania problemu.

Jak zapewnia Zuzanna Kulak, koordynatorka projektu w pyskowickim LO, uczniowie bardzo chętnie z nich korzystają. – Dużym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza zajęcia z języków angielskiego i niemieckiego oraz matematyki. Są już pierwsze efekty projektu – dzięki zajęciom wyrównawczym z matematyki, prowadzonym od października do grudnia 2017 r., ich uczestnicy w znacznym stopniu nadrobili zaległości i poprawili oceny. Stosowanie atrakcyjnych metod nauki pomogło uczniom przekonać się, że matematyka wbrew pozorom nie jest tak trudna, jak im się wydawało.

W przypadku szkół specjalnych postawiono na terapię opartą na indywidualizacji pracy z uczniem.
- Nasi uczniowie chcą zdobywać wiedzę i umiejętności, rozwijać swoje talenty oraz dobrze czuć się wśród rówieśników. Nie osiągną tego bez szczególnego wsparcia ze strony nauczycieli i specjalistów, dlatego tak ważne są zajęcia dodatkowe – mówi Celina Mikuła koordynująca projekt w knurowskim zespole szkół specjalnych. – Odbywają się one w małych grupach lub indywidualnie, co pozwala prowadzącemu zwrócić uwagę na jednostkowe potrzeby każdego z uczniów oraz ułatwia dostosowanie metod i form pracy do tych potrzeb. W ramach projektu uczniowie mający trudność z mówieniem uczą się m.in. komunikacji alternatywnej. To bardzo cenne, bo takie osoby najczęściej nie potrafią nawiązywać poprawnych relacji z rówieśnikami, są w grupie wycofane, czują się gorsze, nie umieją wyrażać swoich potrzeb i emocji. Dzięki zajęciom projektowym poznają inne formy komunikowania się, co znacznie poprawia komfort ich życia w sferze emocjonalnej, interpersonalnej i społecznej. Można śmiało stwierdzić, że wszystkie zajęcia prowadzone w ramach projektu KORONA, mają wpływ na funkcjonowanie uczniów zarówno w środowisku szkolnym, jak i poza nim. Wspomagają proces rozwoju, wzmacniają poczucie własnej wartości, rozwijają prawidłowe postawy społeczne, kształtują umiejętność pracy w zespole, poprawiają ogólną kondycję fizyczną i psychiczną, kształtują postawy zgodne z etyką ekologiczną. Podczas zajęć dzieci rozwijają się manualnie i twórczo, zdobywają pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa, korygują zaburzone funkcje. Dzieci i młodzież bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich zajęciach. Mogą miło spędzać czas, a przy okazji zdobywać nowe umiejętności lub rozwijać swoje uzdolnienia.

Poza sfinansowaniem dodatkowych zajęć, projekt przewiduje doposażenie szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne, umożliwiające m.in. nauczanie metodą eksperymentu. Zaplanowano również podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli – np. kursy dotyczące nauczania chemii  metodą eksperymentu czy efektywnego korzystania ze sprzętów IT w celu indywidualizacji pracy z uczniem niepełnosprawnym.