Aktualności

Sześć powiatów na rzecz OZE

Sześć powiatów na rzecz OZE

26 sierpnia w Starostwie Powiatowym w Gliwicach podpisany został List intencyjny na rzecz utworzenia powiatowo-gminnego związku „Śląska energia”.

List intencyjny podpisało sześć powiatów: bieruńsko-lędziński, gliwicki, mikołowski, raciborski, rybnicki i tarnogórski. Samorządy te zadeklarowały chęć współdziałania w celu zwiększenia konkurencyjności i efektywności energetycznej lokalnej gospodarki oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w wyniku realizacji działań na rzecz odnawialnych źródeł energii.

- Jest to kontynuacja naszych działań podjętych w ramach Klastra Energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim” – mówi starosta gliwicki Waldemar Dombek. – W ubiegłym roku, jako jeden z niewielu w kraju, uzyskał on Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii, nadany przez Ministerstwo Energii, które w ten sposób doceniło nasze pionierskie przedsięwzięcia w sektorze energetyki rozproszonej. Teraz, współdziałając z innymi powiatami naszego województwa, mamy większe możliwości podjęcia działań powiązanych z odnawialnymi źródłami energii i pozyskania na ten cel środków z funduszy unijnych oraz z funduszy ochrony środowiska.

Podczas uroczystego podpisania Listu intencyjnego swe poparcie dla tej inicjatywy zadeklarowali sekretarz stanu, pełnomocnik rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego Adam Gawęda, posłowie Barbara Dziuk i Piotr Pyzik, prorektor ds. nauki i rozwoju Politechniki Śląskiej prof. Marek Pawełczyk oraz Elżbieta Kisiel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Ważne dla mnie działania w zakresie innowacyjnej gospodarki, w które wpisują się nowoczesne rozwiązania dotyczące energii odnawialnej, spowodowały że szukałam partnerów do realizacji nowych zamierzeń, jakie przed nami stawia Unia Europejska, czyli finansowania rozwiązań proekologicznych – informuje poseł Barbara Dziuk, inicjatorka zawarcia Listu intencyjnego. – Takim partnerem okazał się Klaster Energii „Przyjazna energia w Powiecie Gliwickim”, mający wizję, w jaki sposób obniżyć koszty pozyskiwania energii i sprawić, by pochodziła ona ze źródeł ekologicznych. Powiaty, które dziś podpisały List intencyjny, są otwarte na nowoczesne rozwiązania, co na pewno będzie się działo z korzyścią dla ich mieszkańców. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce i jestem pewna, że w ciągu dwóch lat da konkretne efekty ekonomiczne i ekologiczne.

- Gratuluję staroście gliwickiemu i wszystkim, którzy przyczynili się do podpisania tego Listu intencyjnego – mówi minister Adam Gawęda. – Walka o czyste powietrze to nasze zadanie, natomiast gliwicki klaster, przy wsparciu m.in. Politechniki Śląskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, zapewnia, że będzie ono dobrze i skutecznie realizowane. Inicjatywa ta pozwoli samorządowcom podjąć działania w całej przestrzeni energetyki rozproszonej, która dobrze wpisuje się w program nowoczesnej energetyki, będący ważnym ogniwem polityki energetycznej państwa do roku 2040. To przedsięwzięcie pokazuje, że przy udziale jednostek samorządu terytorialnego można w sposób odpowiedzialny realizować bardzo ambitne projekty.

- Jest to kolejny krok w kierunku zwalczania niskiej emisji, pozyskania zielonej energii, ale to co najważniejsze, zapewnienia korzyści naszym mieszkańcom poprzez obniżenie ceny energii – cieszy się Józef Kruczek, koordynator Klastra Energii. – Na pewno współdziałanie sześciu powiatów z terenu naszego województwa daje do tego dobry punkt wyjścia. Korzyściami z utworzenia Związku „Śląska energia” będzie realizacja wspólnych przedsięwzięć, obniżenie kosztów administracyjnych, realizacja dużych projektów połączonych w wiązki projektów subregionalnych, tworzenie wizerunku silnego regionu obejmującego obszar sześciu powiatów, na terenie których będą realizowane wspólne projekty wynikające z konkretnych, zidentyfikowanych potrzeb związanych z OZE.

 
Facebook