Aktualności

Starostowie o drogach

Starostowie o drogach

23 sierpnia w Bielsku-Białej obradował Konwent Powiatów Województwa Śląskiego. Obradom przewodniczył Andrzej Płonka – starosta bielski, a zarazem przewodniczący Konwentu. Powiat Gliwicki reprezentował starosta Waldemar Dombek.

W spotkaniu starostów uczestniczyli także wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz Dorota Wójtowicz, dyrektor Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Posiedzenie Konwentu poświęcone było programowi rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w województwie śląskim na lata 2016-2019. Tematykę tę rozpoczął wicewojewoda Jan Chrząszcz podkreślając, że infrastruktura drogowa to jeden z ważniejszych elementów, decydujących o prawidłowym funkcjonowaniu gospodarki i wpływającym w znaczny sposób na poprawę dostępności komunikacyjnej całego kraju, w tym obszarów turystycznych i terenów wiejskich. Nowy program ma za zadanie dynamizowanie rozwoju gospodarczego, wzrost ekonomiczny regionu oraz podniesienie jego bezpieczeństwa i konkurencyjności.

Dyrektor Dorota Wójtowicz omówiła szczegółowo harmonogram składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu naboru projektów na rok 2018, procedurę naboru wniosków, kwestie różnic pomiędzy poszczególnymi zadaniami drogowymi, wkładu własnego wnioskodawcy, analizę załączników i nowe kryteria oceny wniosków.

- Objęte tym programem zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych oraz powiatowych to ważne oraz kluczowe inwestycje dla każdej społeczności lokalnej – mówi starosta Waldemar Dombek. – Zarówno nasz powiat, jak i gminy wchodzące w jego skład chętnie korzystały z tego dofinansowania. Mam nadzieję, że tak będzie również  w nadchodzącym roku i kolejnych latach. Potrzeby bowiem są w tym względzie bardzo duże w stosunku do środków, jakimi samorządy dysponują na modernizację swej infrastruktury drogowej.