Aktualności

Powiat Gliwicki na obradach sejmowej komisji

Powiat Gliwicki na obradach sejmowej komisji

W Tarnowskich Górach 16 listopada swoje posiedzenie wyjazdowe miała sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Poświęcone było ono rewitalizacji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”. W obradach uczestniczył starosta gliwicki Waldemar Dombek. Powiat Gliwicki jest tym tematem żywo zainteresowany, ponieważ konsekwencje wynikające ze skażenia tego terenu niebezpiecznymi odpadami mogą wpłynąć na całą górnośląską aglomerację.

Posiedzenie odbyło się w sali renesansowej Kompleksu Zamkowego Tarnowice Stare. Posłowie zapoznali się z informacją ministra środowiska nt. rewitalizacji terenów poprzemysłowych Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry”, zaangażowaniem w ich likwidację władz rządowych i samorządowych oraz dyskutowali o problemach związanych z usunięciem zagrożenia.

Odpady na terenie nieczynnych od 1995 r. Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” od wielu lat uznawane są za jeden z największych problemów ekologicznych na Górnym Śląsku. Znajdują się w nich toksyczne substancje, które przenikają w głąb ziemi, jak i powodują zanieczyszczenie wód zbiornika triasowego, stanowiącego rezerwuar wody pitnej dla ok. 600 tys. mieszkańców regionu. Zagrożony jest w szczególności Główny Zbiornik Wód Podziemnych 330-Gliwice.

Proces unieszkodliwiana niebezpiecznych odpadów poprodukcyjnych rozpoczęto w latach 90., jednak do dziś do usunięcia pozostało jeszcze 30 proc. z nich. Dokończenie rekultywacji uniemożliwia zagmatwana sytuacja formalno-prawna, bowiem część tych terenów stanowi własność prywatną.

Obecni na posiedzeniu wojewoda śląski Jarosław Wieczorek oraz Krzysztof Nowak – dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przedstawili kilka możliwości rozwiązania sytuacji formalno-prawnej, które obecnie poddawane są analizie. Wsparcie w zakresie rozwiązania problemu likwidacji odpadów wyrazili również obecni w Tarnowskich Górach podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Sławomir Mazurek oraz główny inspektor ochrony środowiska Marek Haliniak.  

- Kwestia utylizacji odpadów po nieistniejących już Zakładach Chemicznych „Tarnowskie Góry” to jeden z istotnych problemów dotykających nie tylko ziemię tarnogórską, ale także cały region aglomeracji górnośląskiej. Dlatego my, samorządowcy z Powiatu Gliwickiego solidaryzujemy się z samorządowcami Powiatu Tarnogórskiego i Miasta Tarnowskie Góry w jak najsprawniejszym i szybkim rozwiązaniu tej sprawy. Chodzi tu o bezpieczeństwo i zdrowie nas wszystkich – mówił starosta gliwicki Waldemar Dombek.

Podczas posiedzenia sejmowej komisji głos zabrał także powiatowy geolog, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Gliwicach Mariusz Dyka: - Nagromadzone na terenie byłego zakładu odpady stanowią duże zagrożenie dla wód podziemnych. Wody podziemne w tym regionie są strategiczną rezerwę zabezpieczającą dostawy wody nie tylko lokalnie, ale także dla całej aglomeracji – podkreślił. - W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej, np. powodzi i skażenia wód powierzchniowych, wody podziemne stanowią rezerwuar wody pitnej. Sytuacja na terenach po Zakładach Chemicznych powoduje, że nie będzie możliwości skorzystania z tego ważnego, potencjalnego zbiornika wody.

- Cieszę się, że finalizujemy diagnostykę prawnego problemu tej sprawy, by móc podjąć konkretne działania związane z eliminacją tych odpadów – mówiła na zakończenie posiedzenia komisji posłanka  z Tarnowskich Gór Barbara Dziuk, która od lat zabiega o rozwiązanie tego ważnego problemu ekologicznego.

Dzień wcześniej, 15 listopada posłowie wizytowali tereny Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” w likwidacji oraz Centralne Składowisko Odpadów i nowoczesną oczyszczalnię ścieków finansowaną ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.